Pitla Storia bibia/2

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
Pitla Storia bibia
2. La creazion y l picià di angiuli

2. La creazion y l picià di angiuli.


Idie à nce cherià n gran numer de creatures spiritueles, che n ne vëija nia, pervia che les n'à degun corp. A chësta creatures i dijons nëus angiuli. Duc canc chisc angiuli fova tl prim, canche Idie i à abui cheriei, biei, boni y cuntënc.

Ma de chisc angiuli n'iel trueps deventei superbesc y i n'ulova plu nia fé al sënn a Idie. San Michiel y i bon' angiuli à cumbatù cui rie angiuli superbesc. Chisc rie angiuli l'à perduda y ie unii batui ju dal paravis y ciacei tl infiern. Al majer di rie angiuli superbesc tl infiern i dijon nëus malan.

Ai bon angiuli i à dat Chël Bel Die per premia l paravisc per fort, per duta l'eternità.