Page:Vocabolardlladinleterar.pdf/508

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
This page has not been proofread.

i

i Ⓔ EGO (EWD 4, 110) 6 1833 j’(DeRüM, Perdica1833-1995:281)
gad. i mar. i S. Martin i Badia i LD i MdR i
pron.
1 pronome soggetto atono di prima persona singolare (gad. V/P 1998; DLS 2002, LD DLS 2002, MdR) Ⓘ io Ⓓ ich ◇ a) "Ći ch’i à dit na ota, diji pö inćiamò" "Çhi ch’j’ha dit ‘na óta, diŝi peu inçhiamò" DeRüM, Perdica1833-1995:281 (MdR); b) Scemia ch’i esse libri assà e ch’i à bele cotant d’otes fat u de n’en comprè plü Ŝemìa ch’j’esse libri assà e ch’j’ha bel[e] cotant d’ótes fat ù de n’eǹ comprè plü DeRüM, Libri1833-1995:285 (MdR); c) sieste tant bun a me scrì, che sc’ i à dlaorela, vëgni sieste tant buǹ a me scri, che ŝ’ j’ha de l’orella, vëgni DeRüM, LëtraCataloghLibri1833-1995:286 (MdR); d) I m’an feji n pü’ morvëia: / Che te t’as entopé sën de te maridé I mang föschi ng pü morvöja: / Chö tö tas ngtopö seng dö tö maridö AgreiterT, SënJan1838*-2013:246 (mar.); e) Oh! i ó tó ca, y jí da d’ël y dí: I á picé dant a Idî y dant a os. Oh! i ò tò cà, e gì dàl e di: I ha picciè dant ai Dii e dant a os FlatscherGV, FiProdigoBAD1841-1986:248 (Badia); f) I [ves] dirá duncue ch’al tëmp dl pröm Re de Cipro I [ve] dirà dunque ch’al tåmp d’l prüm Rę dẹ Cipro PescostaC, DecameronIXLMV1875:651 (S. Martin)
2 pronome soggetto atono di seconda persona plurale (gad. V/P 1998; DLS 2002, LD DLS 2002) Ⓘ voi Ⓓ ihr ◇ a) Y i sarëis n tai tl edl, ch’i fej me. E i s’rais ‘ng tai t’ l’oud’l, ch’i fesc’ me. DeclaraJM, MëssaFreinademez1875:1 (Badia).

i (gad., mar., S. Martin, Badia, LD, MdR) ↦ i1.

i2 Ⓔ ILLI 6 1631 ie (sarà de Licenza) (Proclama1631-1991:156)
gad. i mar. i Badia i grd. ti, ie fas. ge caz. ge, ie bra. ge moe. ge fod. ie, i’ col. i amp. i, ghe, li LD i MdR i
pron.
forma debole della declinazione dei pronomi personali di terza persona, usata per il complemento di termine (gad. Ma 1950; P/P 1966; V/P 1998; DLS 2002, grd. G 1923; L 1933; F 2002; DLS 2002, fas. R 1914/99; DA 1973; Mz 1976; DLS 2002; DILF 2013, fod. P/M 1985; Pz 1989; DLS 2002; Ms 2005, amp. Q/K/F 1983; C 1986; DLS 2002, LD DLS 2002, MdR) Ⓘ gli Ⓓ ihm ◇ a) Cëla vé, Jan da Raineles / N’i dà ahta ala beles; / Ël ti cinia prëst - de no! Ciêla ve, Jean da Rainœlles / Ni da achta alla bœlles; / El ti tschig’na prêst - de nò! PlonerM, VedlMut1828-1997:347 (grd.); b) möt da compasciun, y coran adalerch, i él salté incër so col, y l’á bajé. möt da compassiung, e corrang addallerc, i è-lle salté intschar so col, e l’há bashé. HallerJTh, FigliolProdigoBAD1832:139 (Badia); c) Y le plü jonn de chi dij al pere: "Pere dáme la pert dla facolté, che me toca"; y ël i á despartí l’avëi. E ‘l plö schòn de chi disch al père: "Père dáme la pert d’la facoltè, che me tocca;" e al i hà desparti l’avai. HallerJTh, FigliolProdigoBAD1832:139 (Badia); d) el volea bolintiera s’empienir so venter con ghiandes che magnèa i porcìe; ma nesciugn ge n dajea. el voléa volentiera s’ inplenir so venter con glandes che magnéa i porzhie; ma neshun j’en daséa. HallerJTh, FigliolProdigoCAZ1832:144 (caz.); e) L eva ncora dalonc, che so pere l à bele vedù, e per compascion l ie cor adincontra L’eva ‘ncora da lontsch, che so pére l’ha bele vedu, e per compassion ‘l je corr adincontra HallerJTh, FigliolProdigoFOD1832:152 (fod.); f) Chël de os, che é zënza picé, i tires la pröma pera ados ad ëra. Cal de os, che é zanza pitgiö, i tire la prüma péra ados ad alla. HallerJTh, MadalenaBAD1832:154 (Badia); g) da doman bonora l’é retornà te gejia, e ducant l pòpul é vegnù da el, e el sentà ge à ensegnà. da doman bonora l’é retorná in te glesia, e duchant ‘l popol é vegnú da el, e el sentá j’á insegná. HallerJTh, MadalenaCAZ1832:156 (caz.); h) Mosè comana te la sia lege, che se ge tire de sasc a na tèla Mosé comana nella sia lege, che se jé tire de sash a una tella HallerJTh, MadalenaCAZ1832:156 (caz.); i) E l é ndavò nte l’elba vignù ntel Tempio, e duta la jent vigniva da dël, e senté dël ie nsignáva. E le indavó ‘n tel elba vignú nel Tempio, e dutta la schent vigniva dal, e senté al i insignava. HallerJTh, MadalenaFOD1832:159 (fod.); j) Insciö éla, i