Page:Tijdschrift voor Indische Taal- Land- en Volkenkunde, LV.pdf/407

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
This page has not been proofread.

377

Toeloej eureun teohheun madja: toegna bwah[1] kalajar.

Ditja(n)dak koe na kai latjik[2].

"Raji (ij)eu boeah naeun?"

"Ijeu bwah madja, raka".

"Ngeunah didahar?"

"Ngeunah, raka".

Arina didahar, pait.

"Madjapait ijeu pingaranneun nagara".

Disĕdĕkkeun deui ngoelon kang raji koe kang raka.

Datang ka Tadjag barat, saoer kang raji: "raka, oerang eureun".

"Raji, rampes".

Eureun teohheun pakoe; toeg bwahna.

Ditja(n)dak koe na kai ais.

"Raka, bwah naeun ijeu?"

"Bwah pakoe djadjar".

"Pakwan padjadjarran ijeu ngaran".

Mangka prĕrang deui.

Datang ka Taraban, mangka toeroen Darma siksa.

"Nja prĕrang, anakking?" Tji-pamali nĕroes goenoeng

Fol. 21.

teka noe(n)djang ka sagara halerang godong angsana, na kang raka ditja(n)dak koe kai mas[3] dipangpengkeun ngetan, kang raji ditja(n)dak koe kai mas dipidwahkeun[4] ngoelon.

Toeloej dikoe(m)poelkeun ka nagara Galoeh koe Darma siksa.

Ko(n)djarra wĕsi diparanan koe ratoe Maradja sakti, ditjipta toeloej lĕboer djadi tjai, toeroenna[5] ka dajeuh; mana aja Ka(n)dang wĕsi.

  1. =boeah.
  2. Lees: lantjeuk.
  3. Onder de .....
  4. Er. staat dulipidwahkeun.
  5. Er. staat toenoerna. Tijdschr. v. Ind. T.-, L.- en Vk., deel LV. ...