Page:Tijdschrift voor Indische Taal- Land- en Volkenkunde, LV.pdf/406

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
This page has not been proofread.

376

Mangka patih Tjioeng manarah karsa noeroenkeun pa(n)daj domas koerang hidji, rek njieun imah beusi.

Ari njieun imah beusi.

Kabireungeuh koe sangratoe, panoedjoeëun.

Toeloej dihatoerkeun njieun deui bale beusi.

Kabireungeuh, panoedjoeëun dihatoerkeun.

Arina njieun deui ko(n)djara wĕsi.

Arina dibireungeuh koe sangratoe, panoedjoeëun dihatoerkeun.

Saoerna patih Tjioeng mannarah: "hanteu njaho tadi djĕrona, ramma".

Toeloej dilĕbĕtan koe sangratoe.

"Hade", saoer sangratoe.

Djĕprak dikangtjing koe patih Tjioeng manarah, didjingdjing ka paseban, dioendangkeun ka sadadajeuh.

Teu dibere tjai, teu dibere sangoe, dikĕnmitan[1] koe paraseuweu.

Lawas-lawas saoerna patih Tjioeng manarah: "sangratoe li(n)toeh-li(n)toeh keneh".

Horengnganan dibalangngan keupeul koe patih Harijang bangnga.

Mangka bĕ(n)doe patih Tjioeng

Fol. 20.

manarah mĕsat hateup sirap dibalang kang raka.

Toeloej bĕ(n)doe kang raka.

Mangka ko(n)djara wĕsi rek diirik.

Koe patih Tjioeng manarah dirĕboet.

Koe ratoe Pagĕdongngan toeloej disoesoepkeun ka goenoeng Kelong.

Toeloej prĕrang, mangka disĕdĕkkeun ngetan ka(ng) raka.

Datang ka Balangbangngan, saoer kang raka: "raji, oerang eureun".

"Raka, rampes".

  1. dikĕmitan.