Page:Tijdschrift voor Indische Taal- Land- en Volkenkunde, LV.pdf/398

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
This page has not been proofread.

368

Mangka oerang noesa Djawa dibawa oe(ng)gah goenoeng koe ratoe Prĕwata sari djagat.

Mangka oerang noesa Djawa dibawa oenggah goenoeng, ka sanghijang poentjak Lingga pajoe.

Mangka lawas-lawas orat[1], deui.

Mana noe saät ti heula bodjong rentjang tjarangtjang betan[2] kĕmbang lopang, mana dingarankeun Bodjong lopang.

Toeloej ditoeroennan dibabakan koe Darma siksa.

Toeroenna ka dajeuh mana aja [Im]ba nagara, didjĕnĕngkeun Ki ditapi panaekkan masihna ratoe leungit di goenoeng.

Mangka loenggah palo kantjtjana koemambang-kambang, ditalian koe hoë ka rokro, ditjangtjangkeun ka goenoeng, dingarankeun Noesa ka(m)bangan.

Mangka

Fol. 10.

katoeroennan wahijoe.

Saoer noe Wĕnang: "geura tapa di sompokking panon poë, dinja pidjadieun ratoe".

Meunang saoer sakĕtjap, toeloej angkat deui.

Saoer noe Wĕnang: "djadjaga ka loka goemilang na tapa manana aja sawarga loka.

Mangka neroes boemi ka ha(n)dap ka saragina.

Arina dibabar bawana, mana aja Bwana larang.

Toeloej tapa dinja.

Meunang saoer sakĕtjap, mangka a(ng)kat deui ka loehoer.

Bidjil ti goenoeng, babar ti gasak[3], ti ngabaloengboeng djala(n)na, mana dingarankeun goenoeng Galoenggoeng.

Mangka arina dipeungpeukan: mana dingaranan Pameu(ng)peuk.

  1. Lees: orot. de verbindingss...
  2. Badoejsch bitan; elders algemeen batan.
  3. Heden gasek.