Page:The Gospel in Many Tongues (1930).pdf/37

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
This page has been proofread.

120 Chungchia. S.W. China.

Mâe bae Sû Sâng-dî mèng, ká̱k lai sâeo dí. Mt. 1904

121 Coptic: Bohairic Dial. Coptic Church.

Ⲡⲁⲓⲣⲏϯ ⲅⲁⲣ ⲁ̀ ⲫϯ ⲙⲉⲛⲣⲉ ⲡⲓⲕⲟⲥⲙⲟⲥ ϩⲱⲥⲧⲉ ⲡⲉϥϣⲏⲣⲓ ⲙ̀ⲙⲁⲩⲁⲧϥ ⲛ̀ⲧⲉϥⲧⲏⲓϥ ϩⲓⲛⲁ ⲟⲩⲟⲛⲛⲓⲃⲉⲛ ⲉⲑⲛⲁϩϯ ⲉ̀ⲣⲟϥ ⲛ̀ⲧⲉϥϣⲧⲉⲙⲧⲁⲕⲟ ⲁⲗⲗⲁ ⲛ̀ⲧⲉϥϭⲓ ⲛ̀ⲟⲩⲱⲛϧ ⲛ̀ⲉ̀ⲛⲉϩ 1829

122 Corsican.

L’istessu, a vi dieu, eo, ci serà alegria davanti al-l’anghiuli di Dio per un solu peccatore chi si pente. Lk. 1923

123 Cree: Eastern, or Swampy Dial. Saskatchewan, Canada.

Weya Muneto ā ispee̔che saketa̔pun uske, ke̔ mākew oo pāuko-Koosisana, piko una tapwā̔towayitche numoweya oo ga nissewunatisse̔ty, maka oo ga aya̔ty kakekā pimatissewin. 1876

124 Cree: Eastern, or Swampy: Coastal Dial.. James Bay, Canada. ᐙᓴ ᒋᔖᒪᓂᑐ ᑳ‚ ᐃᔥᐱᔥ ᓵᒋᐋᑦ ᐊᔅᒋᒡ ᐋᒀ ᒋ ᐸᒋᑎᓈᑦ ᐅᑯᓯᓴ ᒥᑯ ᑳ ᐹᔭᑯᐊᓐ ᐊᐙᔨᐗ ᒑ ᑖᑆᔮᔨᒥᑯᔨᒡ ᒑ ᐋᑳ ᔮᔨᐎᐅᔨᒡ‚ ᒥᑯ ᒑ ᐋᔮᔨᒡ ᑳᒋᒡ ᐱᒫᑎᓯᐎᓂᔨᐤ᙮ 1921