Page:Progreso - 3a yaro.pdf/93

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
This page has been proofread.
63
KORESPONDO

ver, on pote acostumar-se anque a un instrument desacordat, ma ne persones con musical sense.

En fine Sr : C. dice : « Esas interesanta komparar ta artiklo kun la nia : Pri la verbal radiki (No 18, p. 321). … On rimarkos, ke ni havas preske omna ta radiki… » Ma l afere tute ne consiste en l radics, queles es presque identic che omni projectes, ma en l deri­va­tiones. L mu es omni natural e l Idan es omni arbitral ; comparaz : redacter, redaction, redactorredaktar, redakteyo, redakto, redaktisto ! En Ido redaktor significa infinitivo di futuro (vermen horribli !)

E. de Wahl.

Rimarko. — Ni ne sub­stre­kizis la vorto « nereguloza », sed citis ol inter hoketi, nam ol aparas multafoye en l’expozo di So de Wahl, qua opozas ipsa « la verbi kun nereguloza supinal derivado », quin il grupigas en la e‑ konjugo, a « le reguloza, qui esas grupigita en la a‑ e i‑ konjugi », « la reguloza konjugo » a « la nereguloza formaco », e c. (p. 24). Cetere, ni expozis (p. 700) la diversa reguli di So de Wahl pri ta e‑ konjugo, e la lektanto povas judikar ipsa, ka tala formi esas reguloza o ne reguloza.


Repliko. — En vua januaral numero vu respondis a me, ke la Idal Akademio nultempe konsilus lingual fuzo di Ido ed Esperanto tala, qualan Sro Zinoviev sugestis a la direktanti di la Espe­ran­tistal kongreso en Barcelono. Vu tamen aprobis praktikal uniono. Me volus, ke on donez ula klara expliko, di quan vu nomizus praktikal uniono en ica kazo. Vu dicis, ke via Akademio facos sa decidi sen zorgo plezar ad irgu exter su ipsa ; pro to, espe­ran­tisti qui ne prizas Ido vidas ne multo, quo povas forte adtirar li ad en via Uniono. Vua frazo « a ceso di milito » simple signifikas, ke Espe­ran­tisti propagez Esperanto od Ido, dum ke Idisti propagez Ido.

Me, exemple, trovas en Ido inter 100 ed 150 detali, qui a me esas malbona. Omna protesti e defendi pri tali, aparinta en Progreso de 1908, ne povas facar oli aceptebla a me. Plue la lingual spirito di Esperanto semblas a me tam supera a ta di Ido, ke inter li povas esar nul komparo. Kande ula Akademio, elektita da 500 personi, dicas a me, ke me esas ne kompetenta judikar tal aferi, e ke me devas lasar oli ad ol, me simple ridas. Me havis nul parto en la elekto di vua Akademio, nek deziris to, kande la kondiciono di partopreno esis, ke me pre-promisez lernar, praktikar e propagar Ido.

Vu dicis, ke ul espe­ran­tisto esas libera enirar la Uniono. Se 2.000 espe­ran­tisti, nomizante su « La max Bona Idisti », decidus adherar a l’Uniono e lor, pos kelka tempo, elektigus nuva Akademio, qua konsentez ekjetar ek Ido grand parto de la reformi, quan ta 2.000 espe­ran­tisti opinionas malbona, quon facus la nuna membri di l’Uniono, la nuna Akademio, e la gazeto Progreso ?

Tute posible, vu nomizos ica questiono « polemikal e ne admisebla », simile ad altri, di qui la efekton sur vua leganti vi timas.

R. M. Chase,
Cobourg, Ontario, Canada.

Rimarko. — Ni deziras respondar nulo a tala letro. Nia lektanti konocas sufice nia personal opiniono, qua nule obligas l’Akademio, e savas quale ni komprenas la « ceso di la milito ». Se So Chase degnus indikar la « 100 o 150 detali » qui ne plezas a lu, on povus diskutar oli, e lor