Page:Progreso - 3a yaro.pdf/94

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
This page has been proofread.
64
ANUNCI

singlu povus judikar la rispektiva kom­peten­teso di nia Akademio e di So Chase. Ica oblivyas ke nia linguo esas la frukto di l’unanima decidi di la Komitato di la Delegitaro, quin votis la max « kompetenta » ed auto­rita­toza Espe­ran­tisti. Pri la hipotezal invado di 2.000 Espe­ran­tisti en l’Uniono, ni simple memorigas da So Chase la §§ 2 e 3 di la Statuti (quin il ipsa aludas), e ni questionas, ka tala taktiko esus konforma a la « honesteso » e « loyaleso », pri qua la Espe­ran­tista chefi sempre fanfaronas. On ne esperez, ke per tala « milital ruzi » on restauros la paco e l’uniono !

ANUNCI

On anuncas a ni la balda aparo di Nuva Mondo, social ed inter­religyal revuo, tute en Ido ; monatal organo inter­naciona ed inter­religya di l’Idista Studyo societo. Editanto : P. J. Barral, Berlin W. 30. Yarabono : 4 mark.


Interesati pregesas rimarkar la nuva adreso di So P. D. Hugon : 250 Amesbury Avenue, Streatham Hill, London, S. W., Anglio.


Nia propaganto So L. de Guesnet havas nun quale adreso : Fermo in Posta, Milano, Italio. — La lombardiani qui dezirus diskutar pri fondo di grupo povas relateskar kun il.


Uniono Sacerdotal Idista.

Ni ricevis la provizora statuti di ca nuva societo (v. Progr. II, 576). Ni rezumas oli yene.

L’Uniono havas quale skopo kunligar omna katolika pastori, qui adoptas la L. I. Ido, tala quala ol rezultas de la labori di la Delegitaro e di l’Akademio. — Ol intencas propagar ed aplikar praktike la L. I., precipue che la klerikaro e la katoliki, e pri omna temo religyala. — Ol kompo­zesas da membri aktiva, honorala e kores­pon­danta. La membri aktiva esas katolika sacerdoti, qui savas Ido ; la membri honorala esas ti qui, ne savante Ido, volas protektar e favorar ol ; la membri kores­pon­danta esas la samideani ne sacerdoti, qui volas kunlaborar ad l’Uniono. — Omna membri pagas yaral suskripto de 5 fr. — Nur la membri aktiva e kores­pon­danta esas elektanti. — Societi povas esar membri honorala o kores­pon­danta. — La membri di singla linguo (naturala) elektas delegiti, qui konstitucas la komitato, ed elektas la prezidanto e la sekretaryo. — L’Uniono adheris a l’Uniono di l’amiki di la L. I.

Sinioro Koppes, episkopo di Luxemburg, voluntis aprobar la statuti per ica vorti : « Auctoribus optima vota et auguria » (9 januaro 10). La prezidanto di l’Uniono esas So J. B. Pinth, paroko di Neudorf apud Luxemburg. Ni memorigas, ke la provizora sekretaryo esas Abato Dudouy, paroko di Secque­ville-en-Bessin par Brette­ville - l’Orgueil­leuse (Calvados, France). Ni rekomendas varme la Uniono a nia katolika samideani, qui omna, kleriki o laiki, povas e devas adherar ad olu.


Le gérant : L. Couturat.


PARIS. — IMPRIMERIE CHAIX (SUCCURSALE B), 11, BOULEVARD SAINT-MICHEL. — 416-10.