Page:Progreso - 3a yaro.pdf/46

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
This page has been proofread.
16
PROGRESO
 • avenuo. Qua senco ? Kad ol necese duktas ad ula loko ? Kad ol esas arborizata ?[1]
 • bagno. La E. bagnio ne esas konocata e tute ne uzesas nun.
 • bandoliero (ne E.) E. shoulder belt.
 • blutar to bolt, sift (meal) (bolt sola havas altra senci).
 • brezo : braise ne esas E. quale substantivo.
 • cedrato esas nur nomo di « varietato » di citrono[2].
 • ceruzo E. white lead (ceruse ne esas E.)
 • kerlo. Ne-pronuncebla por Angli.
 • mazo esas E. mace (ankore uzata quale insigno, ex. en Parlamento).
 • para-cintilo E. fire-guard, spark-catcher.
 • para-fairo E. fender (sole).
 • Pri para-fairo, me deziras rimarkigar, ke existas quar speci : 1. greto plana, qua staras vertikale avan fairo (? para-cintilo E. spark-catcher : 2. greto plurfolya kun metala fundamento, qua staras cirke la kameno (E. fire-guard) : 3. metala bordo konsistanta de tri lateri, sen « bazo » o fundo, cirke la kameno, sur la planko-sulo (E. curb) : 3 sama kam 4, sed kun metala plata bazo sur la planko-sulo (E. fender).
 • raguto E. stew, hash (ragout esas stranjera vorto)[3].
 • taluso (ne E.) E. embankment, declivity, slope (sole).
 • termino ne esas E. en ta senco (E. term quaron-yaro).
 • tilto E. tarpaulin (ante, nomesis tilt o cart-tilt ; sed ta vorto nun havas plura altra senci, e precipue memorigas pri « renverso »)[4].
P. D. Hugon.
Pri l’eliziono di la finalo a e l’apostrofo.

Pri ta punto, Sro de Janko (No 23, p. 662) segun mea opiniono parolas tre juste. Tamen, pro toleremeso e konservemeso, me koncesus ke esas ne-interdiktita, kande to ne akumulas konsonanti, elizionar la finalo a di l’artiklo e di l’adjektivo qualifikanta (e di la participo) sive avan vokalo, sive (eceptale) avan konsonanto. Pluse me adjuntus ke, omnafoye kande on profitas ta fakultato, l’a elizionita devas vicesar per apostrofo. Ico, ja generale facata por l’artiklo, ya semblas anke rekomendinda por l’adjektivo (e la participo) pro uniformeso, e precipue pro ke l’acentizo tale restas perfekte indikata.

A. Giminne.
 1. Yes : ni definus avenuo : larja voyo arborizita, duktanta ad ula loko, kastelo, monumento (forsan placo).
 2. Ni devas efektive havar specala vorto por F. variété en la zoologial e botanikal senco : nam ta vorto ne povas derivar logike de la verbo varyar nek de l’adjektivo diversa (variété, en vulgara senco, esas diverseso). Ni propozas do varietato.
 3. Ne importas, ke ula vorto esas « stranjera », se nur ol esas konocata.
 4. Konseque, on devas serchar altra vorto. Kad tego-tolo suficus ?