Page:Progreso - 3a yaro.pdf/45

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
This page has been proofread.
15
LINGUALA QUESTIONI
Bolo, bolyar.

On propozis bolo por D. Bowle, Schale ; E. bowl ; F. bol (vase) ; I. coppa, tazza ; S. taza, tazon, ponchera (speco de granda kupo, o granda taso sen anso). Lor on devus chanjar bolar ad bolyar, qua esus plu konforma a l’etimologio (D. sieden ; E. boil ; F. bouillir ; I. bollire ; S. hervir). Bolyar esus preferinda a bulyar (malgre buliono) pro ke ol esas plu internaciona formo (E. I., kontre F.) e pro ke ol esus min proxima a bulo, qua povas konfliktar, se on aceptas ica vorto por signifikar la aera o vapora buli qui formacesas en liquido bolyanta (v. Progr. II, 519).

Diluar.

Semblas ke ca verbo devus esar prefere dilutar : 1a por sequar l’analogeso : diminutar, polutar ; 2e por igar plu belsona e plu rekonocebla la derivaji : diluto, diluteso, dilutita.

Docila.

Du eminenta samideani kritikas l’ adopto di ca vorto, pro la posibla ducenseso. Nam doc-ilo esas irga utensilo por docar (D. Lehrmittel), exemple libri, mural mapi, fizikal e c. aparati ; ed altralatere l’ adjektivo docila povas divenar substantivo : docilo. Povas do eventar, ke la du senci di docilo aparas en la sama verko, mem en la sama frazo, same kam la du speci de docili povus esar kune en la sama chambro.

Ordinar.

Okazione l’artiklo pri ‑ar e ‑aro (II, 651), du samideani rimarkis, ke la dusenceso alegata prizentesas reale da la verbo ordinar e da l’ adjektivo ordinara ; exemple : « Il ne povis ordinar ta simpl ed ordinar instrumento ». (Ni rimarkas tamen, ke en ica kazo la questiono ne esas pri la sufixo ‑ar, quan traktis l’ artiklo citita). Por evitar tala dusenceso, on rekomendas indikar sempre l’eliziono per apostrofo, o tute abstenar ol. Omnakaze, esos prudenta nultempe elizionar l’ adjektivo ordinara.

Pri la nuva vorti propozita[1].
  • aliancar E. to unite families.
  • almeo E. Egyptian dancing girl.
  • anim-ata, ‑oza E. lively.
  • aspera. Me preferas aspra.
  • atasheo. Me preferas atacheo, quale generala regulo.
  • atenuanta E. extenuating[2].
  1. Progveso, No 24, p. 706 e seq.
  2. Noti di la Red. — Ico sugestas, ke esus forsan preferinda adoptar la radiko tenu kun la senco di maldika o di malgrosa, e derivar de ol la verbo tenuigar.