Page:PL Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich. T. 1.djvu/76

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
This page has been proofread.


północnym przepływa Babułówka od Babul przez wsi Pechoty i Padew do Dymytrowa wielkiego, gdzie na granicy między temi gminami przy folwarku annapolskim przerzyna nową drogę krajową dembicko-nabrzeziańską, z mostem 8 m. długim. Odtąd dawnem swem korytem, zwracając się w kierunku wschodnio-północnym, w licznych zakrętach przepływa pod nazwą Krzemieńca przez gminy Dymytrów wielki i mały do miasteczka Baranowa, gdzie rozszerzając coraz bardziej swe łożysko i tworząc znaczny staw a odgraniczając Baranów od gminy Suchorzowa, uchodzi do Wisły z prawego brzegu. Niegdyś łączył ten strumień mnóstwo większych i mniejszych stawków, oraz poruszał młyny; dziś te stawki przez uregulowanie koryta jego, osuszono i zasypano. Główne dopływy Babułowki stanowią potoki Szydłowiec i Rów, uchodzące doń z lewego brzegu. Długość biegu B. 4¼ mili.Br. G.

Baby, 1). wś, rządowa, donacya, pow. kutnowski, gm. i par. Dąbrowice. Dzieli się na trzy części: B. stare, B. nowe i B. folwark. Oczynszowana w 1848 r., ma 790 morg obszaru, 47 dm. i 427 mk. Dobra ziemia, blisko cukrowni w Ostrowach ztąd łatwość zarobku — podniosły dobrobyt ludności, widniejący w ładnych zabudowaniach, sadach, inwentarzu i starannej uprawie roli. 2) B., wś rządowa, pow. piotrkowski, gm. Bogusławice, par. Wolbórz, st. dr. ż. War. Wied., odl. od Warszawy 122 w. W 1827 r. B. liczyły 35 dm. i 313 mieszk.

Baby, 1). po niem. Baben, folw., pow. krotoszyński, ob. Krotoszyn. 2). B., folw., pow. odolanowski, ob. Ociąż.

Baby, Babyj, ob. Babij.

Bacajcie, dwór prywatny w pow. szawelskim, nad Wentą, o 35 w. od Szawel.

Bacewicze, wś i dobra ziemskie w północnej stronie pow. bobrujskiego, o 34 w. od Bobrujska, przy drodze z Kliczewa do Lubonicz, nad rz. Olsą, w par. katolickiej świsłockiej, w 4-ym stanie policyjnym (świsłockim), w 2-im okr. sąd. (bobrujskim); r. 1860 miała 109 mk., 12 dm., i znaczną fabrykę terpentyny. B. mają zarząd gminny, szkołę wiejską, cerkiew prawosł. Gmina bacewicka składa się z 48 wiosek i liczy 2,489 dusz męz. Dobra B. liczą się do znaczniejszych w gubernii; mają obszaru 14250 mor., lasy i łąki są tu znaczne; z młynów i arend 1000 rs. przeszło. Dobra te są dziedzictwem Niezabitowskich.Al. Jel.

Bach, po niem. „strumień,“ „woda płynąca,“ wyraz wchodzący w skład wielu nazw geograficznych niemieckich i ziemiom polskim narzuconych, np. Weisenbach, Biały potok, lub Angerbach, Angera.

Bacharewicze, wś i folwark, w zachodniej stronie pow. ihumeńskiego, nad rzeką Ptyczą w gminie dudzickiej (ob. Dudzicze), o 35 w. od Mińska, w 1-ym stanie policyjnym (użdzieńskim), w 4-tym okręgu sądowym. Dobra B. od stu lat prawie były w ręku Bykowskich, a teraz przez wiano przeszły do Wejssenhofów, mają obszaru około 1000 mor., ziemię wyborną, sianożęci obfite.

Bachczysaraj, ob. Bakczysaraj.

Bacheński, potok górski, wypływający z Ostrych gór we wschod. stronie gminy Koziowy, w pow. stryjskim. Płynie w kierunku północno-zachodnim lesistemi debrami i po krótkim biegu uchodzi z prawego brzegu do Orawy, dopływu Oporu, w dorzeczu Dniestru.

Bachledzki potok, mały strumyk w Zakopanem, płynie w kierunku północnym i po krótkim biegu uchodzi do Zakopianki (ob.) z prawego brzegu.Br. G.

Bachlinka, rz., dopływ Werbowej (ob.).

Bachlowa, wś, pow. Lisko, o 9 kil. od Liska, w par. rz. i gr. kat. Hoczew, własność Antoniewiczów.

Bachlowa, potoczek, powstaje z kilu potoczków górskich, spływających z gór Żernic w obrębie gminy Średniej Wsi w pow. Lisko w Galicyi. Płynie w kierunku północno-zach. i w obrębie gminy Bachlowej wpada do Sanu od lewego brzegu.Br. G.

Bachmacz, mko, pow. konotopski, gub. czernihowska, o 31 w. na zach. od Konotopu, o 1117 w. od Petersbuga, o 73 w. koleją od Romn, w pobliżu źródeł rz. Borzny, na prawym brzegu Borzenki; 1860 r. miało 5000 mk., 2 cerkwie, dziś 14949 mk. (Kalendarz Hoppego). Dworzec dr. ż. libawsko-romneńskiej, punkt przecięcia tej drogi z drogą kursko-kijowską, st. p. B. jest wspominany 1147 r. w liczbie miast księstwa czernihowskiego. Tu hetman Mazepa miał swój zamek.

Bachmarowo, wś, pow. borowicki, gub. nowgorodzka, st. p. między Ustiużną a Borowiczami.

Bachmatów, potok, ob. Bachnowatka.

Bachmatowce, wś rządowa, pow. latyczowski, należała do klucza międzyborskiego Czartoryskich; dusz męz. 592. Ziemi 1415 dzies. Zarząd gminny.Dr. M.

Bachmatówka, wś, pow. sokólski, gub. grodz., o 5 w. od Sokółki.

Bachmetówka, okrąg wiejski, gm. Radoszkowicze, pow. wilejski; liczy w swoim obrębie wsie: Bachmetówka, Góry, Szerszuny, Słobodka, Dowborowo, Ożyki, Koleśnikowo, Zajeziorze, Chocianowszczyzna, Udra, Czyrewicze, Reukuciewice, Kamieniec, Komki, Kurniewicze, Dworzyszcze, Sokołowszczyzna, Tanielewo; zaśc. Gabryełowszczyzna, Hajdukówka, Kurchany, Serogubowszczyzna.F. O.

Bachmut, m. pow. gub. ekaterynosławskiej, o 1569 wiorst od Petersburga, a 252 od m. gub., po obu stronach rz. t. n. Stacya pocztowa. Miesz. 15212, sklepów 149, fabryk 4. W oko-