Page:PL Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich. T. 1.djvu/606

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
There was a problem when proofreading this page.


604 Cho, Cha czywa wreszcie dolomit neokomski, tworzący l żenie pagórkowate przy gościńcu wiedeńskim, HZ,CZyt Chocza. ,lVIaglc wymie:łionc sięgają, na gleba żytnia.' M. M. ponocny wchod :tz do MałaclDY na połu- Choczllo (błędny odsyłacz od Arnswalde). dmowy zachod. przez Mały.Chocz az do Hrboł- Choczowa, ob. Choczew, Clwczewa. towa, nad Waglem. (Ob. DlOnys StUl', "Geolo- CI l c , 1 ,.,. l . ., t . " h U b . h . f l . . / J.O(, l!Ol eIC, lormy (aWllego lml6ma czy ez glse e e orslC ts-"'1.U na lmc des Wassergeble- nazwiska; dały początek nazwom takim jak Chodów, fes der Waag und N eutra." Vien, 1860). Chodcza, Chodecz, Chocz, Chodków, ChodeJ. Wzniesienic szczytu wielkiego Chocza: 1599,7 Chodaczków, 1.) wielki (z Kalasantówką), m. (Wahlenberg), 1622,83 (Osfeld), 1609,8 wś, pow. tarnopolski, lezy nad potokiem mają,- (dawny pomiar sztabu gon.), ]613 (nowy po- cym źródło na polach chodaczkowskich a wpa- miar sztabu gen.), 162:>',95 (Steczkowski), dającym o 1 i pół mili na wschód pod wsią 1620,37 (Zcjszner). Pod Choczem w dolinie Buczniów do Serotu; oddd.loną jest o 1 i pół Hrohotnej w wapicniu liasowym na wysokości mili na polud. zachód od Tarnopola, w okolicy 1072,a m. (Zcjszncr) tryska źródło, którego bardzo urodzajnej lecz zupełnie bezlcśnej. Prze- ciepłota średnia = 5,89°H" (Zejszner). Bl'. G. strzeń pos. więk. roli orno 1465, łą,k i ogr. 78, Choczeli, wieś nad rz. 8krwą" pow. lipnow- past. 23; pos. mniej. roli orno 2549, łąk i ogr. Kki, gm. Osiek, par. Ligowo. W 1827 r. li- 158, past. 197 morgo Ludność rzym. k,lt. czył 10 dm., 123 mk., obecnie ma 8 dm., 192 1527, gr. kat. 140, izrael. 21: razem 1688. mk. Folw. Ch. z grnntami na Zglenic:lch Ma- NalcZY do rzym. kat. par. wNastasowie; urzą,d łych, odległy od l'łocka W. 28, OU Lipna w. pocztowy i gr. kat. parafią, ma w miejscu, do 15, od Sierpca w. 7, od Włocławka W. 35, od której należy filia Zabojki z 368 dusz gr. kat. 1'11. Wisly W. 15. abyte w 1866 Z:lrs. 11400. obrządku. Parafia ta leży w dekanacie tarno- Itozległość wynosi m. 410, a mianowice: gl'lln- polskim. R. 1879 w dzień srebrnego wesela (a orne i ogrody m. 159, l;k m. 7, pastwisk Francislllm Józefa (24 kwiet.) polozono tu ket- m. 7, zarośli m. 150, wody m. 45, nieużytki mień węgielny pod budowę kościoła rzymsko- i place m. 42; budowli z drzewa 14. W bli- kttoliek;ego. W Ch. nr. się biskup-ekonomi- zkości są dwie cukrownie w Glinowiccku i Du- sta Hicronim Strojnowski. Osada prawie wy- ninowie, tudzicż hamcrnia w Poniatowie. Wś łą,cznie przez mazurów zamieszkała. Przechodzi Choczeń osad 15, gmntu m. 15. A. Pal. tu droga krajowa brzeżańsko-tarnopolska. Go- Choczel'ł, wicś, powiat lllozyrski, nad spodarstwo przy dużej oddawna istniejącej Stwihą. gorzelni poprawne, liczy się do lepszych na ('hoczew, Choczowa, rzeka, w powiecic ra- galicyjskiem Podolu; włościanie odznaczają się domyskim (nad nią wieś Demenówka), ujścic również porządnymi gospodarstwami i takiem- ma z lewej strony do rz. Tetcrowa. E. R. że prowadzeniem się. 'V tej wsi jest szkoła Choczewa, wieś, pow. raclomy:;ki, li zbiegu 2-klasowa i kasa pożyczkowa z funduszcm za- Choczewa z Teterowem, o 82 w. od Kijowa kładowym 348 zh'. Właściciel więk. posia.dł. i o 7 W. od Przyborska. lEeszk. 201, wyzna- Kazimierz i Karolina Szeliscy. 2.) Ch. mai!! nia prawosławnego. Należą do oranowskiej (z Konstantynówką), wieś, pow. ta.rnopolski, parafii. Ziemi piaszczystej, pokrytej lasem, leży nad potoczkiem Doliną, dopływem pobli- 984 dzies. Należy do Łukomskiego. Zarząd skiej rzeczki Gniła, przy gościńcu powiatowym gminny w Przyborsku, policyjny w Iwan- oddzielającym się w Smyk owcach od gościńca kowie. Kl. Przed. krajowego tarnopolsko-podwoloczyskiego i idą- Choczewko, wieś, pow. lęborski 7.iemi po- cego do Grzymalowa, oddaloną jest od Tarno.- morskiej. pola na wschód a 2 mile. Ludność rzym. kat. Choczewo, wicś, pow. lęborski zicmi po- 75, gr. kat. 1200, izrael. 76: razem 1351. morskiej. Przestrzeń pos. więk. roli orno 1026, łąk i ogr. ChO(zliwo, wicś, powiat slupski na Po- 239, pastwisk 16; pos. mniej. roli orno 2438, morzu. łą,k i ogr. 271, past. 191 morgo Należy do ChO(zllłh'owo, wieś, pow. słupski na Po- rzym. kat. paraf. w Hałuszczyńcach, gr. kat. morzu. ma w miejscu, nalezącą do dckan. tarnopolskie- Chocznia, wieś, pow. wadowieki, 3368 m. go (wiernych 1469). W tej wsi jest szkoła rozl., w tom 1637 m. roli ornej, 390 dm., 2250 etatowa l-klasowa. Właściciel więk. posiadł. mk., parafia dck. wadowickiego w miejscu Józef hr. Baworowski. B. R. (j737 wiernych), istniała już przed r. 1598. Chodaczów, wś, pow. łańcucki, par. rzym. Kościół paraf. drewniany wybudowany został kat. Grodzisko, o 7 kil. od Grodziska. V .1'. 1798 przez Jana Bibersteina Starowiej- Chodaki, 1.) wś, pow. sieradzki, gm. i par. skIego, starostę barwałdzkiego, poświęcony Wierzchy, odl. od Sieradza wiorst 24, ludności przez Jędrzeja Gawrońskiego bisk. krakow- katol. 138, starozak. 6, ogółem 149 mk. 2.) sdeg .w r. 1808 pod wezwaniem św. Jana Ch., kol. na gruntach powyższej wsi powstała, ChrzcICIela. Szkoła ludowa 2-klasowa, poło- z 6 osad złożona, liczy 60 mk. Dobra Ch.