Page:PL Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich. T. 1.djvu/206

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
This page has not been proofread.


raz z dawnego zamku i murÓw opasujących miasto sterczą tylko ruiny. Dawną świetność grodu przypominają domy stare gotyckie, oka- zaly ratusz z wiezą starozytną, fara i klasztor reformatÓw, fund. 1630 przez Mikołaja Ligęzę. Trzeci kościół św. Barbary opustoszały. B. jest miejscem rodzinnem Marcina Kramem hi- storyka, sekretarza trzech królów i bisk. war- mińskiego. Dom jego w dobrym utrzymuje "ię stanie a w przytykającej doń okrągłej baszcie pokazują sklepioną, rzeźbami w cioso- wym kamieniu ozdobioną komnatę, w ktÓrej w r. 1512 miał Kromer przyjć na świat. W farze znajduje się jego portret i tablica, po- święcona przez niego pamięci przodków. Zdo- bił ten kościół takze alabastrowy nagrobek Mik. Ligęzy, starosty bieckiego. Dawniej był bowiem B. siedzibą starostwa grodzkiego. Grunta miasta B. zajmują 2843 morg'i.vV dy- kcyonarzu Echarda czytamy, ze mieszkańcy z wody rz. Ropy sól warzą a z piany rzecznej siarkę zbierają (!). W pobl. K piękny las grodzki (jodłowy), łąki grodzkie, góra ::;trze- szyi Iska i Królewska studnia. Lekarz Antoni Kotowicz czynił w okolicy B. spostrzezenia. fitofenologiczne i zoofenologiczne ; opisał też florę okolic B. (Sprawozd. kom. fizyogr. t. IX). M. hl. Bieczewo, folw., pow. wrzesiliski, ob. Bie- ganowo. BieczYII, wieś, pow. k08ciański; 8 dm., 81 mk., wszyscy kat., 21 analf. 2.) tJ., folw., pow. kościański, ob. Sroclco. tJiedaczek, niem. Biedaszele, młyn, pow. lnhawski, niedaleko st. p. Ląkorz, w par. Skar- lin, własność Daszkowskiego. lJiedaczów, wś, pow. łańĆ1lcki, o 5 kil. od Zołyni, rozl. 1080 m., 120 domów, 645 mieszk.; parafia łac. w Gilarowy. Obszar dworski na- lezy do majoratu łańcuckiego, Alfi'eda hr. Po- tockiego. M. M. Biedaszek, wś, pow. włoszczowski, gm. i par. Włoszczowa. Istnieje tu papiernia. Biedaszki, niem. Biedaschlcen, wś, pow. wę- goborski, niedaleko st. p. "V ęgielsztyn. W pow. wystruckim są także dobra zwane Biedaschken, inaczej Karolienen, w pobl. st. p. Bokellen. Bieduszkowo, niem. Biadauschke, wś nale- żąca do dóbr Ruda Straburska, pow. mielicki, par. katol. Frejno. Bieduszkowo, 1.) niem. 1I1ullel'slwf, wieś, pow. bydgoski, 762 morgo rozl.; 17 dm., 134 mk., 110 ew., 24 kat., 53 analf.; stac. poczt. i ko1. ze1. Bydgoszcz o 4 kil. 2.) B., niem. .Armheide, wieś, pow. szubiński; 3 dm., 42 mk., 15 ew., 24 kat., 3 żydów, 22 analf. 111. St. Biedaszów, wś, pow. rzeszowski, o 7 kiJ. od Dynowa, w par. rz. kat. Jawornik polski. Biedaszówka, przysiołek wsi Zegartowic. Biedmva, przysiołek wsi Szalowy. BiedoVo, niem. JVell-JlaJ'allilen, wś. pow. olsztyński, pod Wartemborkiem. Biedr, Biedl'zyeh, Biedrzyk, rozmaite formy da- wnego imienia, odpowiadającego niemieckiemu Frie- drich, Fryderyk, a stanowiącego źródłosłów nazw; Biedry, BieJrzyce, Biedrzyrhowice i nazwisb Bif'- drzyeki. Br. Ch. Biedrowice, niem. Bede1'sd0l1, wś, pow. hy- tomski, w parafii Chorzów. Biedl'llsko, domin., pow. poznaliski, nad Wartą, 12 dm., 212 mk., 88 ew., 1:.l4 kaL, 103 analf., stac. p09zt. Murowana GOHlina o 7 kil., st. kol. ze1. Swierkówko- Wargowo o H ki1., Poznań o 20 ki1. Iłiedl')'-ł'alki, wś szlach., pow. kolneński, gm. Jedwabne, par. Burzyn. Założona przez Jana z Biedrzyc 1471 r. W 1827 r. było tu 29 dm. i 117 mk. Biedrz)'ce, okolica szlachecka, pow. ma- kowski, gm. Perzanowo, par. Gąsewo. W jej obrębie istnieją wsie: B.-Klimki, B.-Koziegło- wy, B.-Starawieś, B.--Falki. Jestto gniazdo Biedrzyckich, wspominane w aktach z 1461 r. Biedl'z)'(hów, wś, pow. opatowski, gm. i par. Lasocin. W 1827 r. było tu 34 dm. i 161 mk. Bie(h'zychowice, wś, pow. pi.ńczowski, gm. i par. Sancygniów. "Y 1827 r. było tu 1G dm. i 113 mk. Jłiedl'zychowice, niem. Friede1'sd01i, wś, pow. prądnicki na Szląsku pruskim. Biegan. dawne imię polskie. Biegunin, 1.) wieś, pow. pleszbwski, 22 dm., 151 mk., 50 ew., 101 kat., 57 analf. W OKO- licy wykopują się urny, wykryto groby płaskie i sześcioką tne skrzynie kamienne bez krm;zczu. 2.) B., olędry, pow. pleszewski, 18 dm., I3H mk.; 114 ew., 25 kat., 39 analf. 3.) B., do- minium, pow. pleszewski, 5 dm., 172 mk., 11 ew., 101 kat., 58 analf. M. St. Iłieganów, 1.) wś, nad rz. Średnikiem, pow. włoszczowski, gm. Radków, par. DzierzgÓw, prawie w środku powiatu włoszczowskiego po- łozona. W 1827 r. było tu 29 dm. i 228 mk., obecnie 32 dm. i 350 mk. Ogólna rozległoś6 1338 morg., z któryeh na dworskie grunta 921, na włościańskie 417 m. Ziemia uro- dzajna, złozona z gleby przeważnie ręzi- niastej i piasku, łąki w nizinie nad Bre- dnikiem niezłe. Lasy, chociaż na gruncie pia- szczystym, ale piękne, sosnowe przeważnie; do B. nalezy młyn, zwany Zalesie, nad Nidą, z ro- czną produkcyą 1250 rub. Lud średnio za- możny, bez wykształcel,lia. Dr. B. 2.) tJ., wś, pow. błoński, gm. Zyrardów, par. "Viski- tki. W 1827 r. było tu 44 dm. i 331 mk. Iłiegauowo, dobra, pow. nieszawski, gm. Radziejewo, par. Byczyna. Ogólny obszar 1052 morgów. W 1827 1'. było tu 26 dm. i 167 mk. Bieganowo, 1.) wieś, pow. wl'zcsiński, 18