Page:PL Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich. T. 1.djvu/121

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
This page has been proofread.


Bazar, mko pryw., pow. owrucki, nad rz. Zwizdałą, na płd. od Owrucza; 1858 r. miało 529 mk. Niegdyś własność jezuitów owru­ckich, B. należał potem do funduszu komisyi edukacyjnej i był w posesyi hr. Krasickich. W pobliżu B. mko Ksawerów.

Bazar, wieś, pow. czortkowski, o milę na wschód od miasteczka Jazłowca, nad potokiem Dżuryn. Obszar dworski posiada: roli ornej 1427 m., łąk i ogrodów 106 m., pastwisk 19. Włościanie posiadają: roli ornej 1719 m., łąk i ogrodów 124 m., pastwisk 19 m.; okolica bardzo żyzna, wszelkię gatunki zboża, także tytuń i kukurydza doskonale się udają i by­wają uprawiane w wielkiej ilości. Grunt pa­górkowaty, falowaty, ziemia urodzajna, kilka stóp grubości mającą; pod nią wapień przepu­szczalny. Mieszkańców rzym. kt. 94, grec. kat. 745, ormian 15, izraelitów 21: razem 875. Rzym. kat. parafią ma w Jazłowcu, grec. kat. parafię w Pauszówce. Włość ta posiada szkołę etatową męską i kasę pożyczkową z kapitałem 2600 złr. Do B. nalezy przysiołek Bzdury. Wła­ściciel Józef Agopsowicz.

Bazary, okolica tatarska, pow. trocki.

Bazarzyńce, po rusku Bizaryńcie, wieś, pow. zbaraski, pół mili od Zbaraża. Należy do rzym. kat. i gr. kat. parafii w Zbarażu. Ludność rzym. kat. 58, gr. kat. 447, izrael. 9, razem 514. Przestrzeni obszar dworski posiada: roli ornych 346 m., łąk i ogrodów 112 m., pastwisk 3 m., lasu 184 m.; włościanie posiadają: roli ornej 798 m., łąk i ogrodów 79 m., pastwisk 97 m. Okolica falista, pagórkowata, grunt czarnoziem urodzajny, suchy, uprawie wszelkiego gatunku zbóz sprzyjający. Właściciel Eugeniusz ksią­żę de Ligne.

Bazla, rzeczka, dopływ Taśminy z prawej strony.

Bazów, ob. Wazów.

Bazylia, ob. Bazalia.

Bazyliany, druga nazwa Podubisia (ob.) bazyliańskiego.

Bażunowice, wieś pow. cieszyńskiego na Szląsku austr., 662 morg rozl., 390 mieszk., w parafii kat. Golleschau. Tu się urodził Piotr Stalmach.

Bażantarnia, niem. Fasanerie 1.) folw., pow. wschowski, ob. Rydzyna. 2.) B., leśni­ctwo, pow. odolanowski, ob. Przygodzice.

Bażukowce, ob. Bożykowce.

Bażyny, dziś Basien (ob.).

Baźnikówka, wś, pow. brzeżański, filia gr. kat. par. Sarańczuki, o 15 kil. od Brzeżan, wła­sność hr. Stan. Potockiego.

Bą... Niektóre miejscowości pomieszczone pod Bom... lub Bon...

Bąbla, wś, pow. sokólski, gub. grodzieńska, o 25 w. od Sokółki, chat 26.

Bąblin, 1.) wieś szl., pow. obornicki, 2 miejsc.: 1) B., 2) Kolonia; 45 dm., 439 mk., 34 ew., 405 kat., 273 analf.; stac. p. i kol. żel. Oborniki o 7 kil. Por. Baborowo. 2.) B., wieś, pow. obornicki, 2 miejsc: 1.) B., 2) kolonia Sy­powo, 13 dm., 114 mk., 21 ew., 93 kat.; 43 analf.

Bącka Huta, Bonczka Huta, wś włośc., pow. kartuski, par. Sierakowice, o 18 kil. od Kartuz.

Bącz, Boncz, niem. Bontsch, wś, pow. kar­tuski, par. Sianowo, o 17 kil. od Kartuz.

Bącza, folw., pow. czarnkowski, ob. Lubasz.

'Bączal, Bonczal (Dolny i Górny), dwie wsie w pow. Jasło, o 8 i 10 kil. od Jasła. Górny B. ma parafią rz.-kat., do której i B. dolny na­leży. W parafii B. dekanatu jasielskiego (dye­cezyi niegdyś krakowskiej, dziś przemyskiej), jest 1600 wiernych.

Bączal, potok mały, wypływa kilku zródło­wiskami w obrębie gminy Bączala górnego, z pod góry Jodłowca, wznoszącej się po zacho­dniej stronie tej wsi, przy granicy Bączala z Lisowem i Jabłonicą. Płynie w kierunku wschodnio-południowym przez wsi Bączal gór­ny i dolny, i tu uchodzi do potoku Trzcinicy.

Bączalka, Bonczalka, wś, pow. pilźnieński, tuż pod Brzostkiem, w par. rz. kat. Siedliska.

Bączalka, potok, także Konikiem zwany, strumyk mały, wypływa z lesistego wzgórza we wschodniej stronie wsi Bączalki w pow. pilznieńskim. Płynie w kierunku północno-zachodnim przez debry leśne, odgraniczając obszar gminy B. od Grudny górnej i w obrę­bie gminy Smarzowy wpada po półmilowym biegu do Lipinki, dopływu Kamienicy. Br. G.

Bączek, wś rycerska, pow. kościerski, par. Kokoszki.

Bącznica, wś, pow. lęborski, ziemi pomor­skiej.

Bączylas, 1.) wieś, pow. krobski, 14 dm., 94 mk., wszyscy kat., 5 analf. 2.) B., folw., pow. krobski, ob. Rokosowo.

Bądków (źródłosłów: imię Bądek, Bądzisław), nazwa wielu miejscowości rozmaicie pisana (Bątków, Będków, Bentków, Bętków), stosownie do wybitniej­szego lub mniej wybitnego wymawiania nosowej sa­mogłoski. Na Mazowszu i Kujawach spotykamy wszędzie ą, w południowej zaś części Królestwa ę.

Bądków, 1.) lub Bątków, wś, pow. grójecki, gm. Rykały, par. Goszczyn. B. był jedną z siedzib książąt mazowieckich i stanowił nie­gdyś główny punkt powiatu bątkowskiego, który istniał do połowy XV w. w ziemi czer­skiej i potem został wcielony do grójeckiego. Obejmował parafie Goszczyn i Promno (ks. sąd. ziemi czerskiej). W 1827 B. miał 44 dm. i 388 mieszk. 2.) B., kolonia, gm. Roguźno, pow. łęczycki, obszaru 545 morg., 24 domy. Przę­dzalnia wełny nowo założona (opuszczony u Zinberga). 2.) B. wś, i folw., pow. turecki, gm. Wichertów, par. Boleszczyn, przy drodze bitej, pod osadą Dobra, 13 włók rozl.