Page:PL Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich. T. 1.djvu/111

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
This page has been proofread.


nie górskie, niedostępne, zdala od bitego traktu. M. M.

Bartkowe, młyn wodny, do m. pow. Lu­blińca na Szląsku należący.

Bartkowice, wś i folw., pow. noworadomski, gm. Konony, par. Kłomnice, mk. 260, do­mów 32, ziemi włość. 126 morg., gorzelnia, ko­palnia torfu, cegielnia. B. dobra, własność Rzewuskiego F., składają się z folwarków Bartkowice i Pacerzów wraz z osadą leśną tegoż nazwiska; ogólnej przestrzeni 1118 m., w tem ziemi ornej 520 morg.

Bartkówka, wś, pow. brzozowski, o 2 kil. od st. p. Dynów, w par. rz. kat. Dynów a gr. kat. Pawlikowa. Własność Ludwika Skrzyńskiego.

Bartlewo, 1). B. i Bartlewko, niem. Gross-Bartel i Klein Bartel, dobra i leśnictwo, pow. kościerski, st. p. Frankenfelde.

2). B., niem. także Bartlewo, wś, pow. ządzborski, niedaleko Ukty.

Bartlikowo, Bartlikshoefchen, dobra, pow. lecki, niedaleko Rynu, zwane też Owczarnią lub Bartlikowe borki.

Bartlin, wieś, powiat gdański, pod Prusz­czem.

Bartlowa góra, niedaleko Czarny pod Kra­kowem. Na niej okopy zwane szwedzkiemi.

Bartlówki, niem. Bienertwiese, dobra szlach. pow. morąski, st. p. Alt-Christburg.

Bartłomiejowice, wś, pow. nowo-aleksandryjski, gub. lubelska, gm. Celejów, par. Wąwolnica.

Bartna góra, wieś, pow. suwalski, gm. Kuków, par. Filipów, odl. 2 m. od Suwałk, liczy 11 dm., 65 mk.

Bartna strona, niem. Beutnersdorf, wś, pow. szczycieński, pod Szczytnem.

Bartne, wś, pow. gorlicki, o 10 kil. od st. poczt. Małastów, 3354 morg rozl., w tem 1301 mórg górskich pastwisk, 132 dm., 819 mk., ludność mięszana polska i ruska, parafia łaciń­ska w Żmigrodzie Nowym, ruska w miej­scu; położenie w wysokich niedostępnych gó­rach. M. M.

Bartniałąka, ob. Batniałąka.

Bartniczka, wś, pow. brodnicki, par. Grązawy, st. p.

Bartnik, niem. Bartnig, wś, pow. mielicki na Szląsku, nad Baryczą, niedaleko Sulmierzyc, w par. kat. Frejno.

Bartniki. Nazwa ta wskazuje, iż noszące je wsie były to pierwotnie osady leśne, założone przez mazurów trudniących się bartnictwem, jak Bartodzieje trudnili się wyrabianiem barci.

Bartniki, 1). dobra dawniej narodowe, sta­nowiące ekonomią t. n., położone, w pow. wyłkowyskim. Obecnie po oddzieleniu gruntów wło­ściańskich i kilku folwarków, przeszły na donacyą hr. Nostitz. Gm. i par. t. n. Wś. B. posiada kościół parafialny murowany, urząd gminny, sąd gminny okręgu III; 32 dm. i 508 mieszk. W 1827 r. było 27 dm. i 302 mk.; odległe od Suwałk 49 w., poczta w Wyłkowyszkach o 16 w. Par. B. dekanatu wyłkowyskiego liczy 4156 wiernych. W skład gm. B. wchodzą: Anczławka Bartniki, Bojary, Bu­dowanie, Chomicze, Dębówka, Dubiszki, Galeryszki, Gejsztoryszki, Grabówka, Karpiewo, Krzywobóle, Kunigliszki Bartnickie, K. Łankieliskie, Łomakin, Markowo, Morgi, Moleniszki, Nowinka, Olszyna, Oszkobole, Pielany, Pilekalnie, Podworyszki, Pogierniewo, Pogierniówek, Porowsie, Poszejmenie wś i folw., Potylcze, Rosś, Sausieniki, Skierniewo, Szankina, Szeszkina, Szuły, Szyłobole, Torfinica, Warty, Wembry, Wiktorzyn, Wiłkobole, Winksznupie, Władysławów i Wojdzboniszki.

2.) B., wś rządowa, pow. maryampolski, gm. i par. Pilwiszki. W 1827 r. liczyła 11 dom. i 120 mk.

3.) B., wś i folw., pow. augustowski, gm. Hołynka, par. Lipsk, o 3 w. na zach.-półn. od Hołynki.

4.) B., wś, nad rz. Morawką, pow. przasnyski, gm. Karwacz, par. Przasnysz, o 3 w. na połn.-wschód od Prza­snysza, o 4 w. od Karwacza, po nad małem jeziorem. W 1827 r. liczyły 31 dom. i 223 mk., obecnie całe dobra mają 85 dm., 706 mk., 3140 morg. rozl. Dobra te, własność Wandy Potockiej, składają się z wsi B. i Dębiny, oraz folwarków: Święte miejsce, Polny młyn, Wy­goda, Karbówka, Wandomin, Wyrąb bartnicki i Kuskowo. W dobrach B. jest szkoła początkowa, młyn wodny, cegielnia; prócz tego na folw. Święte Miejsce kościółek, w którym raz na rok odbywa się nabożeństwo odpustowe.

5.) B., wś, pow. łowicki, gm. i par. Bolimów. Młyn wodny zwany „Młynek Prochowy".

Bartniki, wś i dobra ziemskie w pow. nowogródzkim, gub. mińskiej, przy drodze ze Snowia do Horodyszcza wiodącej, w parafii połonockiej, dziedzictwo Ślizieniów; dobra te w glebie pszennej mają obszaru 4430 mor.

Bartochów, wś, pow. turecki, gm. Bartochów, par. Warta. W 1827 liczyła 278 mieszk. i 33 domy, należy do s. gm. okr. VI w Ustkowie, st. p. w Warcie, odległa od Turka wiorst 40, ludn. w gminie 3760.

Bartodzieje, 1.) wś rząd., pow. pułtuski, gm. i par. Obryte. Na gruntach tej wsi od­kryto niegdyś wodę żelazistą, o której pisała „Gaz. Polska” w r. 1861, Nr. 153.

2.) B., wś i folw., pow. radomski, gm. Jedlińsk, par. Lisów. Wspominana u Długosza (I 333). W 1827 r. miała 16 dm., 103 mieszk.

3.) B., wś rządowa, nad rz. Radomką, pow. noworadomski, gm. i par. Radomsk. W 1827 r. liczyła 17 dm. i 124 mieszk. Dawna siedziba Duninów—Bartodziejskich.

4.) B., wś i folw., pow. piotrkowski, gm. Ręczno, par. Bęczkowice. W 1827 liczyła 195 mk., 20 dm.

5.) B., wś, pow. ko-