Page:Ludwik Młynek - Narzecze wilamowickie (Wilhelmsauer Dialekt. Dy wymmysuaschy Gmoansproch).djvu/29

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
This page has been proofread.


Au ym Duf honsy au ołłyscht ny łang die ołły Guata, wu der do ymsrod saht, gymacht duchdos, wałsy hon gysahn ołys vu mir ana doa bydam a Hefa Gełt hot ana konn gut ława Wetter sein sy mer no ungyłnik, wałłich mer uf dar Stełł ho a Hytt ana Schojn ufgystełłt, ana zydam no a Styckła Fełd zugykauft. Oder wiech ofung dy Buamła zysetza ana zy froppa asu do łachta ołły aussymer“[1]. Weter fret ich ja, warum zy dam asovuł Muth hot, gahn zy dar At. Der Wjet suat mer, doa vu dam djeft łangy Zeit kusa, oder ob Hjerr nok Zeit hot, a su do komm ych ołłys verzyhła. Weter suata mer no, doa sjehr gan vu syta Sacha verzyhł, wu yjhm schon sein verhyjnganga. Ych suatum, doch ho gynyg Zeit zy huchja, wał such dy Fad wan fittyn. Ych bot a gynug, wałich wua sjehr neugierig, wie har yj zydam kumma. Wer sotzta sich also nyjder ym Schotta by am Kub Fłauma ana der Wjet fung uf zy kusa.
 „Ich hot fynfanzwenzig Juhr, wiech vun Drowa yn Ham kom. Dy Mutter sturwmer vjer zwe Juhr; a Voter sochich au ny, bo sy hottan bystott vjer fynf Monda. Von Ełdyn błemer a ałdy Hytt myt ar Stów ana ar Komer — ana no a Muargja Fełd, azydam sjehr schłachtys. Ych wua ałłen, hot ka Brüder „ani“ ka Schwastyn, a vun Frauwa błemerok a Mumm, a uamy Wyttwa, sy wua au ałłan asu wie ych. Wir zwe giengwer zysomma y die Hytt ana dut sułłdwer błein. Wer hotamyt nist zy ława, ana uf dam klina Fałd kundwer au ny ata, bo wer hota ken Myjst ana ka Gełd ufa Ałłes. Ych wua no ny asu uam, hoch hot sjéhr thojer Sacha: gysundy Händ, festy ana zer At wuach au wie der Fyjsch ys Wosser. Ych gieng uf dy At ys Vuwyrik, ufa Fuarruf, zyn reichja Wjeta ujweron, wuchok ychta kunnd derata. A wiech s Owyts yn Ham kom, oder wiech ka At byn andyn ny hott, asu no hottich wyjder At dy Ham. Dy Ham hyttich do zwu At: zyjéscht duftich dy Hytt rychta, s ander wyjder duftichs Fełd tyngja undyn Hjewyst, ym Kun ufum Ackja zy syn. S jéschty komer vyjł wyłwer, „bo“ vur At kriegtich „szyta“ Stróhw, myt wyłichjum dy zudackt uf dan Ityn, wua ym mesta Duf deckja ana wudy gryssa Łöchjen wun. Dy Mumm kłetscht wyjder dy Hytt aus vuhynna ana vudessa, y dy Fanstyn goch nojy Scheiwa. Yjwyron machtich Ordnung wie byn Drowa.
 Oder schłechter wuas mytum Fełd, wie der Hjerr wass, niemyt ym Dóf hot zy vyjł Myjst, ana vu niemanda konn ma au kan kriegja. A wie wyt mas Fałd uhn Myjst tyngja? Hott furwos ka Vieh zy kaufa, a zyłetzt hättich as gykauft, do hottichs ny by wos zy hałda“.
 „Asu do wos hotter gymacht?“ fretich neigierig. [2]Noch musst Myjst macha sauwer a zym Gyłyck wuas mer, doch mich dos byn Drowa hot ansgyłjeht“. „No, nocho nist gywosst, do sy by Drowa łjehn Myjst macha“.

 „Oder wunn, łjehn sy dut!“ suata mytum Łacha der Wjet, „oder dar wu byn Drowa ny hot ym Schadół owiejok ny Lumpyrei, dar wu ołłym neigierig yj, dar wu ym ołłys fret, wua ychta neigierigys yn andyn Gegenda sicht, dar konn sich a Hefa Sacha ausjéhn. Oder do ych y dy Wjetschoft ym Huat inda hott, duchdos au, wiech wua byn Drowa, weit vu dy Ham, sochich zu, wie sy systwun ata, anach fret, zy wo dos yj, ana wie dos yj, ana duchdos derfrätich mich sjéhr vyjł Sacha“. „Oder suatmerre, wie jéhr hot dan Myjst gymacht, wennder ny hot gyhot ka Vieh?“ „Zyjescht machtich a Łoch uf a Yłł tief hynder Hytt vur hojłwa Nacht, „bo“ syj nist schlechtysch, wenn der Myjst uf der Sónn uj ana trojckt. Y dos Łóch wufichs schłechty Stróhw vum Dach, dy ałdy Ad vun Wändyn, ołłys, wusichok ychta auskuht ausser Hytt. Zyłetzt hot au nody Mumm ychta Błyttyn vum

  1. Przypis własny Wikiźródeł Błąd w druku; brak wcześniej otwarcia cudzysłowu.
  2. Przypis własny Wikiźródeł Błąd w druku; brak otwarcia cudzysłowu.