Page:Ludwik Młynek - Narzecze wilamowickie (Wilhelmsauer Dialekt. Dy wymmysuaschy Gmoansproch).djvu/23

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
This page has been proofread.


Zwyj diw ana a Hjerr.
 Amoł wuaium a Hjerr ganga er „Warszawa” rym y schyjna „Ruta - Schuja”. Zwyj Diw hota gywett mytam „Szynkarz”, dosy y dam Hjen wan kyna die Schuh roziehn vu sen Füssa.
 Sy gyjn bynder dam Hjen a noch a sy wjen sich bałd schłojn ana sy schałda sich — aner sprycht: „A hot!”, der ander wyjder: „A hot ny!” Dar Hjerr hot dos gyhot, a sieht sich ym ana fret sy, wo sy sich a só schałda. „Oto dar Komerad sprycht, do dy host Strów yn Schuhja, a ych spräch wyjder, do dy kas ny host — an ymdos schałdwyrsich”. „Ymdos?”, ruf der Hjerr. „Ych ho ka Strów ny na!”. „A wier wjen wełła sahn” — suat der ander Djeb. „Wer hon ym dos gywett ana no zy dam ym a Hefa.” Uf dos suat der Hjerr: „Oder wun wachuch do uf der Goss a Schuh rundernahma”. „Uf der Goss, ny mai łiwster Hjerr!” suat wyjder der Djiw, „oder y dam Haus byt wer sjehr schyjn!” Dar Hjerr wua a gutter Mensch — a gyjt ys jeschty besty Haus ana łyt um an Schuh roziehn „No saht ysch?” sprycht łachynik der Hjerr — „hoju fut ka Strów yn Schuhja ny?” „No gut, y dam hoter ny mei łiwster Hjerr, oder ym andyn masain wysty hon dos Strów?” „No, do zieht au a andyn runder!” Sy zuga au a andyn runder oder s wua au ka Strów. Yta nahma dy Dieb ołły byjdy. Schuh ana sy atkłaufa myta, ana Hjen lon sy buawys ym Haus uhn dy Schuh.
A Dieb ana a Jud.
 Bałd idłikjer uantłichjer Wjet hot grussy ana schyjny Teich uf dy Fysch.
 Asu amoł hot au a Hjerr am Teich Hecht. By dam Teich ny weit hota gyhot Awys fje dy Hinyn.
 Amoł wua verbyjnganga a Dieb. Wiea verhyjngyjt, hota an Hosa raus gytryjn fu dan Awys. A Hecht wua au rauskumma, ana grod, wie dar Hosa wua gyłaufa, wua ydam Hecht myter Schłap yn Pysk gytroffa. Ana der Hecht hotum dy Schłap myta Zyhn zugyknjut; der uamy Hosa hot wyjder sich ny kunnt wjen. Asu hota sich ołły hyjdy gyfanga, an aner a andyn hot ny wułłt łon gyjn. Ydam sicht der Dieb, wo dut yj; a gyjt, a fyngt a Hosa ana a Hacht ana steckt syj y an Sack.
 Wie a schun mytum Hosa ana mytum Hacht fjetig wua gywast, hota underwags medytjyt woa myt dam so macha. No ar Weił wuasum eikumma, doa dos wyt gyjn y dam Döfschjen weisa. Oder underwags wia gyjt, kymmt um yn Weg a Jud ana freta, woa dut trjet. Der Dieb wułłdum nist nysuan, oder der Jur hota indanzig gyfret, doam dos so weisa. Der Dieb hotum nist wułłt suan. Nochta hotum der Jud weter gykust, do sy wan uf dy Hałft a Gyschäft macha, doa nog zo suan, woa dut hot. Oder dar Dieb wua aso ny dułł a wost, woja ufdos so suan. Wie sy schon ny weit wun vos Hjens Hans gywast, hot der Dieb ym Juda gysuat, wua dut triet. Weter suata no, doa uf ołłys zustyjht.