Page:Konkani Viswakosh Vol1.pdf/14

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
This page has not been proofread.


ए.बी. कुयेल्हो, भौतिकशास्त्र विभाग मुखेल, सेंट झेवियर कॉलेज, म्हापशें-गोंय.

श्री. जे. कुयेल्हो, एम्.ए.;मचिव, गोंय खणमाल निर्यातदार संघटना, पणजी-गोंय.

श्री. नारायण रा. केळकर, मॅट्रिक(मुबय विद्यापीठ), साहित्य विशारद (हिंदी साहित्य संमेलन), साहित्य विशारद(मराठी साहित्य परिशद), पुणे.

डॉ. नीना व्ही. खरंगटे, सूक्ष्मजीवशास्त्र विभाग, गोंय वैजकी महाविद्यालय, बांबोळी,गोंय.

डॉ. ए.व्ही. खांडेपारकार, बी.व्ही.एस्सी. आनी ए.एच्,एन्.डी.बी.पी,प्रकल्प अदिकारी, सहाय्यक प्रकल्प अदिकारी, पशुसंवर्धन खातें, कुर्टी, फोंडें-गोंय. डॉ. एस्.के..गंधे, एम्.ए.एससी.पीएच्.डी., उपकुलगुरू, इंदिरा गांधी उक्तें विद्यापीठ, दिल्ली.

प्रा. एस्.आर.गनीहार,एम्.एससी,जीवशास्त्र विभाग, धेंपे कॉलेज, मिरामार, पणजी-गोंय.

श्री. विश्राम गांवकार, एण्.एससी. (शेती), सहाय्यक शेती अधिकारी, भारतीय शेती संशोधन मंडळ, ओल्ड गोवा.

डॉ. ओलव्हिन्यू गोमीश, पीएच्.डी. कोंकणी विभाग मुखेल, गोवा विश्वविद्यालय, ताळगांव-गोंय. डॉ. भिकाजी घाणेकार, मेदिक सिरुरजांव, मुखेल वैजकी अधिकारी, सलेरिया कार्यावळ, भलायकी संचालनालय, पणजी.

डॉ. व्ही.एस्.चित्रे, माजी प्राध्यापाक आनी जीवरसायनशास्त्र विभाग मुखेल, गोंय वैजकी महाविद्यालय, पणजी-गोंय.

डॉ.जी.एन्.देवी,इंग्लीश विभाग, एम्.एस्.वैजकी महाविद्यालय, बडोदा.

डॉ. शरदिनी डहणूकर,एम्.डी.डी.सी.आय.पी.एच्.पी.एच्.डी.एफ.आय.आय.व्हाय.(आयुर्वेद),पालवी प्राध्यापिका, वखदांशास्त्र विभाग, सेठजी,एस्.वैजकी महाविद्यालय, परेल-मुंबय.

डॉ. अनिल डिंगे, एम्.एससी.पीएच.डी.रसायनशास्त्र विभाग, फोंडा एज्युकेशन सोसायटीज कॉलेज ऑफ आर्टस् अँड सायन्स, फर्मागुडी-गोंय.

डॉ. विजय तळावलीकार, एम्.डी (मुंबय), डी.जी.ओ.डी.एफ.पी.(सी.पी.एफ.); एफ्.आय.सी.एस्.एम.आय.सी.ओ.जी.वैजकी वेवसाय, पणजी-गोंय.

अॅड.अमोल थळी,बी.कॉम.एल्एलबी.वकील.

अॅड. प्रकाश थळी,एम्.ए(इंग्लीश),एल्एल.बी,वकील.

सौ. गौरी आ. दलाल