Page:Hærramek ja bæsstamek Jesus Kristus ođđa Testament.pdf/390

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
This page has been proofread.
382
6. Kap.
Basse apostali

4 Mutto mi bisovaǯǯan rokkusest ja sane balvvalusast orrot aiggop.

5 Ja dam sane buorren ani obba ædnagvuotta, ja si valljijegje Stephanus, olmai oskost ja bassevuoi­ŋast dievva, ja Philippus, ja Prokorus, ja Nikanor, ja Timon, ja Parmenas, ja Nikolaus, gutte An­tiokiast boattam læi, ja Judalaǯai osko valddam læi.

6 gæid si bufte apostali ouddi; ja si rokka­dalle, ja gieđaidæsek sin ala bigje.

7 Ja Ibmel sadne auddani, ja mattajegji lokko saga lassani Jerusalami; ja hui ædnagak papai gaskast vuosstaivaldde osko.

8 Mutto Stephanus, dievva oskost ja famost, oavddodaǥoid ja stuorra ibmašid daǥai olbmui gaskast.

9 Mutto muttomak sist, guđek Libertinalaǯai, ja Syrenalaǯai ja Alexandrinalaǯai synagogaolbmuk legje, ja sist, guđek Silisiast ja Asiast boattam legje, dak čuoǯǯelegje ja naggatallašgotte Ste­phanusin.

10 Ja æi si nakkašam dam visesvuođast ja vuoiŋast, main son sarnoi.

11 De si suollet olbmaid asategje, guđek celkke: mi gulaimek su bilkadus sanid bakkodæ­men Moses ja Ibmel vuosstai.

12 Ja si hattijegje almug ja vuorrasid ja čaloappavaǯaid; ja si botte su bagjeli, ja rottije­gje su mieldæsek, ja dolvvu su gæreg ouddi.

13 Ja si auddan bufte værre duođaštegjid, gu­đek celkke: i dat olmuš hæite bilkadusa sanid sard­nomest dam basse baike vuosstai ja laǥa vuosstai;