Page:Bali-lontar-siwa-budha-550ppi.pdf/1

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
This page has been proofread.


᭚᭜᭚ ᬧᭂᬗᭂᬢ᭄ᬯᬲᬶᬯᬩᬸᬤ᭟ᬲᬗᬢ᭄ᬮᬄᬫᬤᬭᬶᬓ᭄‌ᬧᭂᬃᬳᬢ᭄ᬬᬓᬶᬢᬵᬳᬸᬤ᭄ᬢᬸ
ᬓ᭄ᬫᭂᬗᬢᬳᬶᬸᬳ᭄ᬯᬶᬧᭂᬃᬓᭂᬫ᭄ᬗᬦ᭄‌ᬳᬕᬫᬬᬳᬶᬢᬸᬲᬶᬯᬤᬦ᭄‌ᬩᬸᬤ᭞ᬤᬶᬳᬶᬦ᭄ᬤᭀᬦᬾᬲ᭄ᬬᬵ᭞ᬤᬮᬫ᭄ᬱᬚᬭᬄᬜᬤᬶᬚᬯᬢᬶᬫᬸᬃ᭟ᬧᭂᬃᬢᬸᬫ᭄ᬗᬸᬳᬦ᭄‌ᬳᬸᬩᬸᬗᬦ᭄‌ᬓᭂᬤ᭄ᬯ