Page:Bali-lontar-siwa-budha-550ppi.pdf/2

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
This page has been proofread.


ᬧᬶᬸᬕᬶᬸᬢ᭄ᬬᬰᬶᬸᬯᬶᬸᬩᬶᬸᬤᬶᬸ᭟ᬳᬶᬦᬶᬮᬮᬸᬫᬜ᭄ᬢᬤᬶᬲᬢᬸᬬᬳᬶᬢᬸᬰᬶᬯᬩᬸᬤ᭟ᬫᬸᬮ
ᬳᬶᬤᬭᬶᬧᭂᬃᬫᬸᬮᬳᬤ᭄‌ᬲᭂᬚᬭᬄᬜᬧᬤᬯᬓ᭄ᬢᬸᬩᬸᬥᬶᬲ᭄ᬫᭂᬤᬢᬂᬤᬶᬳᬶᬦ᭄ᬤᬾᬦᬦᬶᬸ
ᬲ᭄ᬬᬳᬤᬮᬄᬭᬧᬢ᭄ᬱᬓᬮᬶᬳᬸᬩᬸᬗᬦ᭄ᬜᬤᬶᬸᬚᬶᬸᬯᬶᬸᬢᬶᬸᬫᬶᬸᬓᬶᬸᬤ᭄ᬯᬶᬸᬳᬶᬸᬕᬶᬸᬫᬶᬸᬢᭂᬃᬲᭂᬩᬶᬸᬢ᭄ᬮᬶ

ᬮᬶᬸᬫᬸᬜ᭄ᬢᬶᬸᬤᬶᬸᬤᭂᬗᬦ᭄ᬲᬶᬯᬳᬶᬲ᭄ᬫᭂᬬᬂᬲᬸᬦᬄᬤᬢᬂᬕ᭄ᬦᬩᬶᬄᬤᬸᬮᬸᬳᬓ᭄ᬳᬶᬃᬜᬤᬫ᭄ᬱ
ᬚᬭᬄᬜᬤᬶᬚᬯᬢᬶᬫᬸᬃᬓᭂᬤ᭄ᬯᬳᬕᬫᬵᬢᭂᬃᬲᭂᬩᬸᬢ᭄‌ᬮᬮᬸᬫᬜ᭄ᬢᬤᬶᬢᬸᬂᬕᬮ᭄᭞ᬢᬧᬶ
ᬲᭂᬩᭂᬮᬸᬫ᭄‌ᬫᭂᬗᭂᬃᬢᬶᬦᬦ᭄‌ᬓᭂᬚᬤ᭄ᬬᬤᬶᬳᬶᬦ᭄ᬤᭀᬦᬾᬲ᭄ᬬ᭞ᬩᬳᬶᬓ᭄ᬮᬄᬓᬶᬢᬢᭂᬃᬩ᭄ᬦᬫᬶᬄᬤ᭠