Page:Bali-lontar-paparikan-sarasamuscaya-300ppi.pdf/45

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
This page has been proofread.

[᭔᭔ 44B]
᭔᭔
ᬢᬜ᭄ᬚᬬᬦ᭄᭞ᬭᬶᬓᬮᬫᬗᬦ᭄ᬳᬗᬶᬦᬹᬫ᭄᭞ᬳᭂᬦ᭄ᬢᭀᬚᬦ᭄ᬫᬓᬭᬓ᭄ᬱᬲᬦ᭄᭞ᬢ᭄ᬯᬭᬦᬯᬂᬫᬦ᭄ᬢ᭄ᬭᬍᬯᬶᬄ᭞ᬢᬦ᭄ᬗᬶᬢᬸᬗᬂᬥᬃᬫ᭄ᬫᬰᬵᬲ᭄ᬢ᭄ᬭ᭞ᬢᬦᬶᬫ᭄ᬩᬗᬂᬤᬾᬯᬢᬸᬳᬸ᭟᭒᭗᭐᭟ᬬᬦ᭄ᬢᬶᬗ᭄ᬓᬳᬶᬂᬧᬸᬢ᭄ᬭᬚᬵᬢᬶ᭞ᬳ᭄ᬤᬦᬶᬦ᭄ᬥᬵ᭞ᬭᬶᬂᬲᬂ
ᬬᬬᬄᬫ᭄ᬯᬄᬳᬶᬩᬸ᭞ᬭᬶᬂᬭᬹᬧᬓᬵᬳ᭄ᬥᬦᬸᬤᬸᬄ᭞ᬳ᭄ᬥᬳᬮ᭄ᬧᬢᬸᬮᬓ᭄ᬩᬦᬶ᭞ᬬᬦ᭄ᬭᬶᬂᬓᬵᬮᬫᬦᬥᬄ᭞ᬳᬲᬶᬂᬧᬗᬦ᭄‌ᬫ᭄ᬯᬄᬓᬶᬦᬸᬫ᭄᭞ᬧᬢᬹᬢᬾᬢ᭄ᬯᬄᬦᬸᬦᬲᬂ᭞ᬬᬦ᭄ᬲᬶᬤ᭄ᬥᬫᬗ᭄ᬮᬸᬗ᭄ᬲᬸᬃᬲᬵᬳᬶ᭞ᬓᬾᬢᭀᬧᬵᬢᬹᬢᬾᬳᬶᬧᬸᬢ᭄ᬭ᭞ᬲ᭄ᬯᬃᬕ᭄ᬕ
ᬨᬮᬯ᭄ᬓᬲ᭄‌ᬢ᭄ᬧᬸᬓ᭄᭟᭒᭗᭑᭟ᬧᬓᬵᬃᬤ᭄ᬥᬶᬦ᭄ᬳᬶᬧ᭄ᬬᬦᬓ᭄ᬩᬸᬯᬶᬦ᭄᭞ᬢ᭄ᬯᬄᬜᬮᬦᬂ᭞ᬫᬓᬓᬡ᭄ᬝᬶᬦ᭄ᬲᬂᬧ᭄ᬭᬪᬹ᭞ᬬᬦᬶᬂᬲᬥᬸᬰᬓ᭄ᬢᬶᬢᬸᬳᬸ᭞ᬕᬸᬡᬧᬦᬸᬮᬸᬂᬲᬂᬰᬓ᭄ᬢᬶ᭞ᬳᬲᬶᬂᬫᬫᬗ᭄ᬕᬶᬄᬲᬗ᭄ᬲᬭ᭞ᬳᬶᬭᬚᬩ᭄ᬭᬡᬫᬧᬸᬦ᭄ᬥᬸᬄ᭞ᬕᬸᬡᬦ᭄ᬜ
ᬦᬾᬧᬤᬵᬦᬬᬂ᭞ᬳᬶᬢᬶᬯᬲ᭄ᬧᬢᬸᬢᬶᬂᬓᬸᬮᬶ᭞ᬫᬶᬯᬄᬫᬦᬤᬶᬧᬗᬬᬄ᭞ᬬᬦ᭄ᬧᬸᬢ᭄ᬭᬍᬯᬶᬄᬧᬶᬢᬸᬳᬸ᭟᭒᭗᭒᭟ᬳᬶᬫᬦᬸᬱᬢ᭄ᬯᬄᬫᬓᬓᬡ᭄ᬝᬶ᭞ᬭᬶᬂᬳᬶᬓᬤᬵᬂ᭞ᬮ᭄ᬯᬶᬃᬲᬂᬳ᭄ᬬᬂᬳᬶᬦ᭄ᬤ᭄ᬭᬓᬲᬵᬥᬸᬦ᭄᭞ᬲᬵᬃᬯ᭄ᬯᬉᬭᬶᬧᬾᬓᬢᬸ
[᭔᭕ 45A]
ᬮᬸᬂ᭞ᬳᬶᬓᬬᬸᬳᬸᬧᬫᬶᬫᬮᬶᬄ᭞ᬫᬵᬦᬸᬮᬸᬂᬳᬶᬓ᭄ᬤᬶᬲ᭄ᬫᬓ᭄ᬚᬂ᭞ᬦᬄᬓᬾᬢᭀᬳᬶᬧᬸᬢ᭄ᬭᬢᬸᬳᬸ᭞ᬧᬵᬢᬹᬢ᭄ᬦᬸᬮᬸᬂᬳᬶᬓᬥᬂᬯᬃᬕ᭄ᬕ᭞ᬳᬲᬶᬂᬲᬗ᭄ᬲᬭᬢᬸᬮᬸᬗᬶᬦ᭄᭞ᬓᬾᬢᭀᬨᬮᬦᬶᬂᬲᬦ᭄ᬢᬦᬵ᭞ᬲᬦ᭄ᬢᬦᬵᬚᬢᬶᬦᬾᬢᬸᬭᬸᬦ᭄᭟᭒᭗᭓᭟
ᬬᬦᬶᬂᬳᬤᬳᬦᬓ᭄ᬲᬸᬕᬶᬄ᭞ᬓᬾᬯᭂᬄᬧᬶᬲᬦ᭄᭞ᬬᬦ᭄ᬳᬦᬵᬓᬤᬵᬂᬭᬯᬸᬄ᭞ᬦᬾᬦᬾᬭᬯᬸᬄᬮᬶᬯᬢ᭄ᬮᬘᬸᬃ᭞ᬤᬤᬶᬫᬓᬵᬤᬤ᭄ᬯᬲᬓᬶᬢ᭄᭞ᬳᬸᬧᬫᬓᬤᬶᬳᬶᬓᬶᬤᬂ᭞ᬫᬰ᭄ᬭᬬᬭᬶᬂᬳᬮᬲ᭄ᬧᬸᬳᬸᬦ᭄᭞ᬧᬥᬕ᭄ᬲᭂᬂᬓᬢᬸᬦ᭄ᬯᬦ᭄᭞ᬳᭂ
ᬦ᭄ᬢᭀᬫᬤᬦ᭄ᬲᬸᬕᬶᬄᬫᬢᬶ᭞ᬢ᭄ᬯᬭᬜᬦ᭄ᬤᬂᬓᬸᬫᬦ᭄ᬤᭂᬮᬂ᭞ᬲᬸᬕᬶᬄᬫᬮᬉᬮᬶᬄᬍᬢᬸᬄ᭟᭒᭗᭔᭟ᬦᬾᬦᬾᬜᬦ᭄ᬤᬂᬳᬚᬓ᭄ᬫᬸᬮᬶᬄ᭞ᬧ᭄ᬚᬂᬚᬸᬫᬄ᭞ᬳᬶᬓᬥᬂᬘᭂᬦ᭄ᬢᬓᬮᬘᬸᬃ᭞ᬫᬶᬢ᭄ᬭᬢᬶᬯᬲ᭄ᬫᬗ᭄ᬕᬸᬄᬲᬸᬗ᭄ᬲᬸᬢ᭄᭞ᬧᬜ᭄ᬚᬓ᭄ᬮᬭᬦ᭄ᬓᬲᬶᬳᬲᬶᬄ᭞ᬲᬂ
ᬫᬯᬗ᭄ᬰᬓᬲᬗ᭄ᬲᬭᬦ᭄᭞ᬳᭂᬦ᭄ᬢᭀᬦᬾᬧᬢ᭄ᬧᬢ᭄‌ᬚ᭄ᬯᬥᬸᬥᬸᬓ᭄᭞ᬜᬦ᭄ᬤᬂᬓᭂᬜ᭄ᬘᬦᬶᬦ᭄ᬤᬶᬚᬸᬫᬄ᭞ᬧ᭄ᬮᬧᬦᬶᬦ᭄ᬲᬳᬶᬲᬵᬳᬶ᭞ᬳ᭄ᬤᬳᬸᬕᬶᬦᬸᬮᬾᬫᬦᬂ᭞ᬓᬾᬢᭀᬢᬶᬗ᭄ᬓᬄᬚᬦ᭄ᬫᬢᬸᬳᬸ᭟᭒᭗᭕᭟ᬦᬾᬢ᭄ᬯᬭᬜᬦ᭄ᬤᬂᬳᬸᬩᬸᬳᬶᬦ᭄᭞ᬧ᭄ᬚᬂᬚᬸᬫᬄ