Page:Bali-lontar-paparikan-sarasamuscaya-300ppi.pdf/44

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
This page has been proofread.

[᭔᭓ 43B]
᭔᭓
ᬬᬦᬶᬂᬍᬓᬶᬕ᭄ᬫᬗᬃᬤ᭄ᬥᬶᬦᬶᬦ᭄᭞ᬳᬶᬓᬥᬃᬫ᭄ᬫᬦ᭄᭞ᬢ᭄ᬯᬭᬳ᭄ᬜᬓ᭄‌ᬗ᭄ᬢᬸᬢ᭄ᬧᬵᬢᬸᬢ᭄᭞ᬢᬦ᭄ᬲᬄᬫᬸᬭᬂᬫᬸᬭᬂᬮᬓᬸ᭞ᬳᭂᬦ᭄ᬢᭀᬲᬶᬦᬄᬲᬳᬶᬗᬶᬧᬶ᭞ᬧᬸᬍᬲ᭄ᬜᬦᬾᬢ᭄ᬯᬭᬫ᭄ᬮᬄ᭞ᬳᬲᬶᬂᬮᬶᬓᬤᬾᬓᬢᬸᬚᬸ᭞ᬫᬦᬸᬚᬸᬳᬂᬓᬦᬭᬓ
ᬦ᭄᭞ᬤᬶᬓᬯᬳᬾᬧᬘᬂᬫᬸᬓ᭄ᬢᬶ᭞ᬫᬸᬓ᭄ᬢᬶᬲᬓᬶᬢ᭄ᬓᬲᬗ᭄ᬲᬭᬦ᭄᭞ᬦᬸᬫᬶᬢᬶᬲ᭄ᬫᬗ᭄ᬕᬶᬄᬧᬓᬾᬬᬸᬄ᭟᭒᭖᭕᭟ᬬᬦ᭄ᬫᬤᬵᬦᬩᬳᬦ᭄ᬦᬲᬶ᭞ᬢᬸᬃᬫᬘᬥᬂ᭞ᬤᬶᬫᬃᬕ᭄ᬕᬫᬃᬕ᭄ᬕᬓᬢᬸᬗ᭄ᬕᬸ᭞ᬓᬲᬶᬫ᭄ᬧᬗᬂᬳᬲᬶᬂᬭᬯᬸᬄ᭞ᬫᬤᬲᬃᬫᬦᬳᬾ
ᬳ᭄ᬦᬶᬂ᭞ᬩᭀᬬᬲᬓᬶᬂᬓᬲᬓᬶᬢᬦ᭄᭞ᬢᬶᬗ᭄ᬓᬳᬾᬫᬲᬂᬲᬲᬸᬕᬸᬄ᭞ᬧᬦᬫ᭄ᬬᬸᬦᬾᬲᬓᬶᬂᬳᬾᬮᬄ᭞ᬳᭂᬦ᭄ᬢᭀᬨᬮᬲ᭄ᬯᬃᬕ᭄ᬕᬩ᭄ᬘᬶᬓ᭄᭞ᬭᬶᬯ᭄ᬓᬲ᭄ᬫᬗ᭄ᬕᬶᬳᬂᬲᬸᬓᬵ᭞ᬲᬸᬪᬵᬓᬃᬫ᭄ᬫᬦᬾᬫᬦᬸᬢᬸᬕ᭄᭟᭒᭖᭖᭟ᬬᬦᬶᬂᬳᬤᬳᬦᬓ᭄
ᬲᬓᬶᬢ᭄᭞ᬢᬶᬯᬲ᭄ᬩᭂᬭᬕ᭄᭞ᬫᬫᬗ᭄ᬕᬶᬄᬚ᭄ᬗᬳᬾᬳᬕᬹᬂ᭞ᬓᬸᬭᬂᬧᬗᬦ᭄᭞ᬫᬶᬯᬄᬓᬶᬦᬹᬫ᭄᭞ᬳᭂᬦ᭄ᬢᭀᬳᬾᬗ᭄ᬕᬮᬂᬚᬜ᭄ᬚᬕ᭄ᬚᬕᬶᬦ᭄᭞ᬮᬭᬦ᭄ᬜᬦᬾᬚ᭄ᬯᬲᬧᬸᬳᬂ᭞ᬳᬸᬩᬸᬗᬶᬦ᭄ᬩᬦ᭄ᬧᬗᬦ᭄ᬓᬶᬦᬹᬫ᭄᭞ᬬᬦᬶᬂᬲᬶᬤ᭄ᬥᬳᬫᭀᬦ᭄ᬢᭀ
[᭔᭔ 44A]
ᬯᬦ᭄᭞ᬢᬦ᭄ᬧᬧᬥᬲᬸᬓᬧᬗ᭄ᬕᬶᬄ᭞ᬲ᭄ᬓᬮᬫᬶᬯᬄᬦᬶᬲ᭄ᬓᬮ᭞ᬢᬦ᭄ᬳᬶᬦᬸᬘᬧ᭄‌ᬲᬸᬓᬵᬧᬗ᭄ᬕᬸᬄ᭟᭒᭖᭗᭟ᬳᭂᬦ᭄ᬢᭀᬢᬢᬲᬂᬦᬾᬚᬦᬶ᭞ᬲᬂᬫᬤᬵᬦ᭞ᬫᬶᬯᬄᬲᬂᬫᬦᬫ᭄ᬧᬶᬫᬮᬸ᭞ᬚᬦᬶᬢ᭄ᬦᬸᬂᬳᬮᬳᬬᬸ᭞ᬓ᭄ᬭᬡᬳᬤᬢᬶᬯᬲ᭄ᬲᬸ
ᬕᬶᬄ᭞ᬩᭀᬘᭀᬓ᭄ᬩᬕᬸᬲ᭄‌ᬢᬦ᭄ᬯᬶᬦᬶᬮ᭄ᬮᬂ᭞ᬳᭂᬦ᭄ᬢᭀᬢ᭄ᬯᬄᬧᬕᬯᬾᬫᬮᬸ᭞ᬳᬶᬦᬸᬘᬧᬂᬨᬮᬓᬵᬃᬫ᭄ᬫ᭞ᬳᭂᬦ᭄ᬢᭀᬦᬸᬢᬸᬕ᭄ᬓᬬᬂᬚᬦᬶ᭞ᬦᬾᬚᬦᬶᬧᬥᬓᬢᬫ᭞ᬦᬫᬳᬮᬫᬶᬯᬄᬳᬬᬸ᭟᭒᭖᭘᭟ᬦᬾᬢᬢ᭄ᬮᬸᬳᬤᬚᬵᬢᬶ᭞ᬭᬶᬂᬲᬂ
ᬥᬃᬫ᭄ᬫ᭞ᬦᬾᬧᬘᬂᬫᬗ᭄ᬕᬾᬦ᭄ᬫᬢᬫ᭄ᬬᬸ᭞ᬫᬓᬤᬶᬲᬃᬯ᭄ᬯᬢᬸᬫᬸᬯᬸᬄ᭞ᬫᬶᬯᬄᬯ᭄ᬘᬦᬳᬫᬦᬶᬲ᭄᭞ᬓᬢ᭄ᬓᬾᬂᬢᭀᬬᬫᭀᬢ᭄ᬢᬫᬵ᭞ᬳᭂᬦ᭄ᬢᭀᬳᬤᬵᬫᬓᬢ᭄ᬮᬸ᭞ᬭᬶᬂᬰ᭄ᬭᬫᬦ᭄ᬲᬂᬲᬚ᭄ᬜᬦᬵ᭞ᬤᬾᬦᬶᬂᬳᬶᬤᬤᬳᬢ᭄ᬫᬶᬲ᭄ᬓᬶᬦ᭄᭞ᬢ᭄ᬯᬶᬓᬸ
ᬭᬂᬭᬚᬩ᭄ᬭᬡ᭞ᬓᬾᬢᭀᬧᬵᬢᬹᬢᬾᬲᬂᬯᬶᬓᬸ᭟᭒᭖᭙᭟ᬬᬦ᭄ᬲᬂᬫᬵᬫ᭄ᬩᭂᬓ᭄ᬲᬶᬕᬸᬕ᭄‌ᬩ᭄ᬕᬶᬕ᭄᭞ᬢᬦ᭄ᬗᬶᬢᬸᬂᬗᬂ᭞ᬤᬾᬯᬵᬭᬭᬾᬢᬸᬳᬢᬫ᭄ᬬᬸ᭞ᬥᬃᬫ᭄ᬫᬵᬧᬡ᭄ᬥᬶᬢᬢᬦ᭄ᬓᬳᬶᬢᬸᬂ᭞ᬗᬸᬮᬄᬩ᭄ᬢᭂᬓ᭄ᬧᬤᬶᬤᬶᬳᬶᬦ᭄᭞ᬢ᭄ᬯᬭᬩᬶᬱᬫ