Page:Bali-lontar-pangujanan-01-550ppi.pdf/5

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
This page has been proofread.

[᭔ 4B]
ᬲᬶᬧᬶᬂᬧᬶᬫ᭄ᬭᬗ᭄ᬚ᭞ᬫᬶᬦ᭄ᬦᬓᬧᬸᬭᬶᬧᬶᬂᬩ᭄ᬯᬦᬵ᭞ᬫᬶᬦ᭄ᬦᬓᬬᬸᬭᬶᬂᬧᬶᬂᬲᬭᬶᬭ᭞ᬫᬶᬦ᭄ᬦᬓ
ᬬᬸᬭᬶᬧᬶᬂᬤᬾᬯ᭞ᬫᬶᬦ᭄ᬦᬓᬬᬸᬭᬶᬧᬶᬂᬩ᭄ᬭᬲ᭄ᬱᬶᬄᬬᬶᬦ᭄ᬩ᭄ᬯᬦ᭄ᬦᬵ᭞ᬫᬶᬦ᭄ᬦᬓᬬᬫ᭄ᬩ᭄ᬭ
ᬲ᭄ᬱᬶᬄᬦ᭄ᬫᬦᬸᬲ᭞ᬫᬶᬦ᭄ᬦᬓᬬᬫ᭄ᬩ᭄ᬭᬲ᭄ᬱᬶᬄᬢᬦ᭄ᬥᬾᬯ᭞ᬉᬁᬲᬓ᭄ᬱᬶᬩ᭄ᬭᬦ᭄ᬦᬲ

[᭕ 5A]
᭞᭒᭑᭞
ᬭᬶᬭ᭞ᬑᬁᬢᬑᬁ᭞ᬗ᭄ᬬᬲᬂᬦ᭄ᬦᬶᬓ᭄ᬤᬦ᭄ᬦᬶᬂ᭞ᬬᬸᬮᬸᬦ᭄ᬤᬗ
ᬢᬃᬭᬓᭂᬦ᭄᭞ᬢᬸᬭᬶᬯᬶᬂᬧᬸᬃᬦᬫᬢᬸᬂᬑᬮ᭄᭞ᬑ᭞ᬑᬁᬲᬂᬗ᭄ᬬᬂᬗᬬᬸᬤᬸᬫ᭄ᬦᭂᬢᬼ
ᬗᬶᬂᬲᬫᬸᬤ᭄ᬭ᭞ᬢᬜᬸᬫ᭄ᬧᬸᬢ᭄ᬱ᭄ᬭᬶᬦ᭄ᬦᬶᬲ᭄ᬕᬃᬭ᭞ᬗᬸᬮᬸᬄᬦ᭄ᬫᬶᬲᬾᬰ᭞ᬩ᭄ᬕᬸᬲ᭄ᬧ᭄ᬭ