Page:Bali-lontar-pangujanan-01-550ppi.pdf/6

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
This page has been proofread.

[᭕ 5B]
ᬮᭀᬮᬦ᭄ᬭᬶᬲᬓ᭄ᬱᬦ᭄ᬦᬵ᭞ᬑᬁᬬᬑᬳᭀᬓ᭄ᬓᬲᬶᬂᬯᭂᬦᬲᬶ
ᬭᬢ᭄ᬓᬾᬂᬩ᭄ᬭᬦ᭄ᬦᬵ᭞ᬳᬸᬮᬸᬦ᭄ᬦᬗᬯ᭄ᬭᬸᬄᬳ?ᬓᭂᬦ᭄᭞ᬗᬧᬸᬓ᭄ᬚᭂᬮᬼᬗᬶᬂᬢᬸᬗ᭄ᬗᬮ᭄᭞
ᬲᬸᬘᬶᬭᬭᬶᬲ᭄᭟ᬢ᭄ᬮᬲ᭄᭟᭛᭜᭛ᬦ᭄ᬬᬦ᭄ᬧᬜᬫ᭄ᬧᬶᬂᬓ
[᭖ 6A]
᭞᭒᭒᭞
ᬮᬦ᭄ᬦᬾᬳᬦ᭄ᬦᬾᬭᬶᬂᬧᬸᬓᬸᬄᬳᬶᬂᬲᬶᬤᬄ᭞ᬰ᭞ᬓᬾᬯᬮᬧᬸᬚᬬᬂ᭞ᬇᬓᬶᬧᬸᬚᬦ᭄ᬦ᭄ᬬ᭞ᬫ᭞
ᬑᬁᬑᬁᬲᬂᬗ᭄ᬓᬮᬫᬂᬲᬩᬸᬗ᭄ᬓᭂᬫ᭄᭞ᬢ᭄ᬓᬩᬸᬂᬗ᭄ᬓᭂᬫ᭄᭞ᬑ᭞ᬳᬚᬳᬫᬂᬗᬦ᭄ᬫᬦ᭄ᬢ᭄ᬭ
ᬦ᭄ᬦᬶᬗᬸᬮᬸᬦ᭄᭞ᬢ᭄ᬓᬜᬫ᭄ᬧᬶᬂ᭞ᬑ᭞ᬧᬸᬭᬦ᭄ᬓᬶᬢᬲᬸᬂᬗ᭄ᬓᬸᬩᬾᬲᬂᬩᬸᬢᬓᬮ