Page:Bali-lontar-gaguritan-padem-warak-350ppi.pdf/16

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
This page has been proofread.

[᭑᭕ 15B]
᭑᭕
ᬚᬧᬮᬶᬂᬫᭂᬦ᭄ᬢᬲ᭄᭟ᬲᬕᬾᬢ᭄ᬳᬶᬤᬳᬶᬲ᭄ᬢ᭄ᬭᬷᬢᬸᬓᬂ᭞ᬢ᭄ᬥᬸᬦ᭄ᬗᬵᬢᬹᬭᬂᬯᬯᬗᬶ᭞ᬧᬭᬳᬶᬲ᭄ᬢ᭄ᬭᬶᬦᬾᬫᬳᭀᬲᭀᬕ᭄᭞ᬫᬸᬳᬸᬕ᭄ᬫᬦᬸᬦᬲ᭄ᬓᬯᬗᬶ᭞ᬳᬧᬦ᭄ᬧ᭄ᬭᬬᬫᬪᬓ᭄ᬢᬶ᭞ᬫᬢᬸᬮᬸᬯᬦ᭄ᬲᬶᬮᬶᬄᬢᬸᬳᬸᬢ᭄᭞ᬢ᭄ᬯ
ᬭᬦᬯᬂᬘᭀᬓᭀᬃᬤ᭄ᬟ᭞ᬳᬶᬲ᭄ᬢ᭄ᬭᬶᬳᬦᬓ᭄ᬳᬕᬸᬂᬍᬯᬶᬄ᭞ᬫᬲᬶᬄᬢᬸᬳᬸᬓ᭄᭞ᬢᬓᬸᬢ᭄ᬧᬘᬓᬳᬾᬗ᭄ᬕᬢᬦ᭄᭟ᬲᬵᬫ᭄ᬧᬸᬦ᭄ᬧᬸᬧᬸᬢ᭄ᬲᬫᬶᬦᬧᬓ᭄᭞ᬲᬦᬾᬓᬵᬢᬹᬭᬦ᭄ᬓᬯᬗᬶ᭞ᬧᬥᬡ᭄ᬟᬭᬭᬶᬲ᭄ᬫᬧᬶ᭠
ᬬᭀᬲ᭄᭞ᬦᬩᬸᬄᬖᭂᬡ᭄ᬝᬫᬗᬮᬶᬦᬶᬂ᭞ᬲᬵᬫ᭄ᬧᬸᬦ᭄ᬲᬫᬶᬫᬪᬓ᭄ᬢᬶ᭞ᬲ᭄ᬓᬃᬯᬗᬶᬦᬾᬧᬸᬧᬸᬢ᭄᭞ᬓᬸᬮ᭄ᬓᬸᬮ᭄ᬩᭂᬤᬶᬮ᭄ᬫᬲ᭄ᬯᬭ᭞ᬩᬸᬓᬫᬫ᭄ᬩᭂᬮᬳᬶᬦ᭄ᬮᬗᬶᬢ᭄᭞ᬢ᭄ᬮᬲ᭄ᬲᬵᬫ᭄ᬧᬸᬦ᭄᭞ᬲᬶᬗᬶᬢ᭄ᬲᬫᬶᬧᬥᬩᬸ
ᬤᬮ᭄᭟ᬕ᭄ᬮᬶᬲ᭄ᬲᬫᬶᬓᬘᬭᬶᬢ᭞ᬭᬯᬸᬄᬤᬶᬩ᭄ᬗᬗᬾᬫᬮᬶᬄ᭞ᬯᬾᬦ᭄ᬢᭂᬦ᭄ᬓᬵᬃᬬ᭄ᬬᬩ᭄ᬘᬶᬓ᭄ᬢᭀᬦ᭄ᬢᭀᬦ᭄᭞ᬜᬦ᭄ᬤᬂᬘᬶᬗᬓ᭄ᬲᬋᬂᬲᬫᬶ᭞ᬮᬶᬯᬢ᭄ᬗᬍᬕᬦᬶᬦ᭄ᬳᬢᬶ᭞ᬫᬗᬮᬳᬂᬩᬭᭀᬂᬕᬫ᭄ᬩᬸᬄ᭞ᬫᬯᬵᬱ᭄ᬝᬪᬹ
[᭑᭖ 16A]
ᬱᬬᬚ᭄ᬜ᭞ᬧᬸᬧᬸᬢ᭄ᬤᬶᬫᬃᬕ᭄ᬕᬶᬦᬾᬲᬫᬶ᭞ᬮᬶᬦ᭄ᬢᬂᬮᬸᬳᬸᬂ᭞ᬫᬤᬕᬶᬂᬩᬮᬾᬲᬓᬧᬢ᭄᭟ᬧᬸᬧᬸᬢ᭄ᬲᬫ᭄ᬧᬸᬦ᭄ᬫᬩᬳᬩᬄ᭞ᬲᬃᬯ᭄ᬯᬮᬍᬯᭂᬲᬦ᭄ᬩᭂᬘᬶᬓ᭄᭞ᬮᬾᬦ᭄ᬧᬶᬧᬶᬲ᭄ᬢᭂᬓᬫᬦ᭄ᬤᬾᬮᭀ᭞ᬲᬯᬢᬭᬓᬮᬶᬄ᭠
ᬓ᭄ᬢᬶ᭞ᬩᬩᬢᬭᬦᬾᬢᬶᬢᬶᬩ᭄᭞ᬓ᭄ᬮᭂᬢ᭄ᬚᬶᬦᬳᬾᬫᬤᬸᬕ᭄ᬤᬸᬕ᭄᭞ᬤᬶᬢ᭄ᬗᬄᬫᬲ᭄ᬮᬳᬦ᭄᭞ᬫᬤ᭠ᬕᬶᬂᬧᬫᬺᬫᬦ᭄ᬩᭂᬘᬶᬓ᭄᭞ᬕᬍᬂᬢᬸᬫ᭄ᬧᬸᬓ᭄᭞ᬫᬳᬸᬍᬲ᭄ᬳᬦ᭄ᬢᬸᬓ᭄ᬧᬾᬢᭀᬮ᭟ᬲᬵᬫ᭄ᬧᬸᬦ᭄ᬜᬦ᭄ᬤᬶᬂᬧᬧᬚᬗᬦ᭄᭞
ᬓᭀᬢᬓ᭄ᬧ᭄ᬢᬶᬩ᭄ᬘᬶᬓ᭄‌ᬩ᭄ᬘᬶᬓ᭄᭞ᬳᬾᬩᭂᬓ᭄ᬫᬤᬕᬶᬂᬧᬗᬗ᭄ᬕᭀ᭞ᬲᬃᬯ᭄ᬯᬮᬮᬸᬯᭂᬲᬦ᭄ᬲᬫᬶ᭞ᬧᬗᬗ᭄ᬕᭀᬮᬦᬂᬳᬶᬲ᭄ᬢ᭄ᬭᬷ᭞ᬲᭀᬭᭀᬄᬫᬲ᭄ᬫᬧᬸᬦ᭄ᬤᬸᬄ᭞ᬲᬫᬶᬫᬯᬤᬄᬩᭀᬓᭀᬃ᭞ᬲᬸᬩᭂᬂᬕ᭄ᬮᬂᬳᬮᬶᬳᬮᬶ᭞᭠
ᬓᬓᬦ᭄ᬤᭂᬮᬦ᭄᭞ᬫᬲᬦ᭄ᬤᬤᬶᬂᬮᬦ᭄ᬲ᭄ᬓᬃᬫᬲ᭄᭟ᬫᬮᬶᬄᬧᬶᬧᬶᬮ᭄ᬫᬲᬋᬗᬦ᭄᭞ᬫᬸᬗ᭄ᬕᬸᬄᬳᬩ᭄ᬬᬦ᭄ᬫᬶᬯᬄᬘᬭᬶᬓ᭄᭞ᬲᭀᬭᭀᬄᬦᬾᬢᭀᬂᬤᬤᬶᬧᭀᬦ᭄ᬤᭀᬂ᭞ᬫᬮᬶᬄᬚᬦ᭄ᬫᬚᬭᬦ᭄ᬲᬫ᭄ᬧᬶ᭞ᬲᬫᬶᬓᭀᬘᬧ᭄ᬭᬶᬂ