Page:Bali-lontar-gaguritan-lutung-mungil-02-350ppi.pdf/57

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
This page has been proofread.

[᭕᭖ 56B]
᭕᭖᭟
ᬦ᭄ᬜᬲᬶᬂᬳᬤᬧᬥ᭞ᬦᬦ᭄ᬤᬶᬗᬶᬦ᭄ᬩᬚ᭄ᬭᬤᬦ᭄ᬢᬦᬾ᭞ᬲᬕᭂᬥᬾᬦ᭄ᬓᬬᬸᬦᬾᬳᭂᬩᬄ᭞ᬯᬦ᭄ᬢᬄᬢᬾᬘᭂᬦᬶᬓ᭄ᬫᬮᬾᬮ᭞ᬢᬯᬂᬳᬸᬯᬓ᭄ᬳᬸᬮᬶᬫᬮᬸ᭞ᬕᬸᬢᬶᬢ᭄ᬯᬄᬦᬾᬓᬲᬸᬩ᭄ᬧᬶ
ᬲᬦ᭄᭟᭜᭟ᬳᬶᬢᬢᬦᬶᬗᬶᬜᬸᬓ᭄ᬓᭂᬜᬶᬂ᭞ᬳᬶᬗ᭄ᬕᬶᬄᬓᬾᬤᬸᬭᬸᬲ᭄ᬮᬦ᭄ᬢᬭᬂ᭞ᬘᬘ᭄ᬭᬶᬢᬦ᭄ᬧᬸᬃᬯ᭄ᬯᬓᬦ᭄ᬥᬦᬾ᭞ᬫᬗ᭄ᬤᬾᬢᬸᬮᬸᬲ᭄ᬳᬶᬘᬦ᭄ᬳᬸᬯᬓ᭄᭞ᬫᬳᭀᬓᬭᬶᬂᬢᬶᬢ᭄ᬬᬂ᭞ᬲ
ᬢ᭄ᬓᬤᬶᬳᬶᬓᬬᬸᬮᬸᬢᬸᬓ᭄᭞ᬢᭂᬫ᭄ᬩᬾᬓᬢᬶᬩᬦᬦ᭄ᬯᬃᬱ᭟᭜᭟ᬳᬶᬮᬸᬢᬸᬂᬲᭂᬤᬶᬄᬜᬢ᭄ᬯᬳᬶᬦ᭄᭞ᬲᬗ᭄ᬓᬦ᭄ᬧᬶᬋᬗᬂᬧᭂᬤᬲᬂ᭞ᬳᬤᬲᬢ᭄ᬯᬓᬭᬶᬳᬶᬦᬦᬾ᭞ᬲᬓᬶᬂᬳᬶ
ᬯᬬᬄᬜᬭᬶᬢᬬᬂ᭞ᬳᭂᬦ᭄ᬢᭀᬜᬦ᭄ᬤᬂᬳᬶᬭᬶᬂᬧᬶᬲᬦ᭄᭞ᬳᭂᬤᬩᬜᬜᬮᬄᬳᬸᬢᬸ᭞ᬤ᭄ᬭᭀᬯᬓᬫᬶᬢ᭄ᬭᬳᬤᬦ᭄ᬜ᭟᭜᭟ᬬᬾᬦ᭄ᬳᬤᬓᬓᬲᬶᬳᬦ᭄ᬚᬦᬶ
[᭕᭗ 57A]
ᬓᬤᬸᬄᬓᬶᬢᬦ᭄ᬩᬳᬦ᭄ᬲᬗ᭄ᬳᬭ᭞ᬤᬩᬜᬦ᭄ᬤᬤ᭄ᬬᬂᬳᬶᬥᭂᬧᬾ᭞ᬤᬳᬶᬫᬫᬢᬢᬸᬮᬸᬗᬦ᭄᭞ᬦ᭄ᬢᭀᬲᬂᬥᬃᬫ᭄ᬫᬚᬮᬦᬂ᭞ᬯᬶᬥᬶᬗᬯᬍᬲ᭄ᬳᬸᬕᬶᬩᬾᬲᬸᬓ᭄᭞ᬬᬾᬦ᭄ᬢᬸ
ᬯᬸᬦ᭄ᬩᬸᬯᬶᬦ᭄ᬗᬮᬶᬓᬂ᭟᭜᭟ᬳᬶᬢᬢᬦᬶᬭᬭᬶᬲ᭄ᬫᬫᬸᬜᬶ᭞ᬗᬭᬲᬳᬯᬓ᭄ᬓᬲᬶᬸᬂᬧ᭄ᬬᬸᬢᬗᬦ᭄᭞ᬦᬧᬶᬳᬗ᭄ᬕᬾᬦ᭄ᬳ᭄ᬬᬂᬧᬸᬡ᭄ᬬᬦᬾ᭞ᬫᬦᬯᬸᬃᬲ᭄ᬯᬾᬘᬦᬾᬮᬶᬦ᭄ᬢᬂ᭞ᬥᬸᬄ
ᬤᬾᬯᬯᬦ᭄ᬓᭀᬭᬳᬦ᭄᭞ᬧᬤᬶᬤᬶᬳᬶᬦ᭄ᬕᬸᬢᬶᬢᭀᬂᬩᭂᬮᬸᬃ᭞ᬫᭂᬮᬄᬦᬾᬚᬦᬶᬳᬸᬦ᭄ᬤᬗᬂ᭟᭜᭟ᬗᬢᬶᬃᬢᬶᬃᬬᬳᬶᬢᬢᬦᬶ᭞ᬮᬸᬯᬲ᭄ᬫᬗᬮᬶᬄᬭᭀᬯᬂᬜ᭞ᬫ
ᬘᭂᬍᬧ᭄‌ᬬᬓᬲᭀᬃᬜᬦᬾ᭞ᬦᬸᬚᬸᬓᬸᬫᬶᬸᬂᬫ᭄ᬧᬸᬮ᭄ᬧᬥᬗᬫᬄ᭞ᬳᬶᬢᬢᬦᬶᬫᬗᬢ᭄ᬭᬬᬂ᭞ᬩᬳᬦ᭄ᬳᬤᬩᭀᬚᭀᬕ᭄ᬓᬢᭂᬧᬸᬓ᭄᭞ᬤᬳᬢ᭄ᬯᬶᬓᬦ᭄ᬫᬜᬭᬶᬢ᭟᭜᭟