Page:Bali-lontar-gaguritan-lutung-mungil-02-350ppi.pdf/56

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
This page has been proofread.

[᭕᭕ 55B]
᭕᭕᭟
ᬲᬢ᭄ᬯᬬᬂ᭟᭜᭟ᬬᬾᬓᭀᬩᬕᬸᬲ᭄ᬢᭂᬓᬫᬳᬶ᭞ᬩᬯᬸᬩᬕᬸᬲ᭄ᬦᬸᬚᬸᬤᬶᬚ᭞ᬲᬗ᭄ᬓᬦ᭄ᬧᬶᬋᬂᬲᬫ᭄ᬩᬢ᭄ᬳᬸᬯᬓᬾ᭞ᬫᬗᬫᬾᬤᬦᬾᬳᬶᬯᬬᬄ᭞ᬩᬳᬦ᭄ᬳᬸᬯᬓᬾᬤᬸᬄᬓᬶᬢ᭞ᬳᭂᬚᬸ
ᬓᬩᬳᬦ᭄ᬪᬶᬩᬩᭂᬤᬸᬕ᭄᭞ᬧᬬᬸᬫᬢᬮᬶᬘᬗ᭄ᬓᭂᬮᬶᬗ᭟᭜᭟ᬲᬗ᭄ᬓᬦ᭄ᬳᬸᬯᬓ᭄ᬗᬫᬾᬚᬦᬶ᭞ᬭᬶᬂᬤᬦᬾᬤᬦᬾᬮᬯᬲ᭄᭞ᬤᬳᬢ᭄ᬓᬲᬸᬩ᭄ᬤᬶᬚᬕᬢᬾ᭞ᬳᬸᬯᬓ᭄ᬗᬸᬤᬮᬘᬸᬃ
ᬧᬶᬲᬦ᭄᭞ᬫᬶᬭᬶᬩ᭄ᬢᬸᬲᬶᬂᬓᬲᬦ᭄ᬢᬦ᭞ᬫᬦᬸᬫᬤᬶᬩᭀᬚᭀᬕ᭄ᬲᬶᬕᬸᬕ᭄᭞ᬕᬸᬢᬶᬓᬾᬢᬸᬢᬸᬭᬶᬦ᭄ᬳᬸᬯᬓ᭄᭟᭜᭟ᬬᬾᬦ᭄ᬯᬬᬄᬕᬸᬢᬶᬦᬾ ᬭᬶᬳᬦ᭄᭞ᬤᬸᬓᬾᬭᬶᬂᬲᬸᬦᬦ᭄ᬥᬓᬯ
ᬦ᭞ᬪᬝᬭᬩ᭄ᬭᬵᬳ᭄ᬫᬓᬃᬱᬦᬾ᭞ᬭᬶᬂᬳᬶᬤᬲᬂᬓᬺᬱ᭄ᬡᬅᬃᬚ᭄ᬚᬸᬦ᭞ᬫᬗ᭄ᬤᬲᬫᬶᬫᬜ᭄ᬚᬕ᭞ᬲᬂᬓᬺᬱ᭄ᬡᬜ᭄ᬚᬕᬤᬶᬤᬸᬳᬸᬃ᭞ᬲᬮ᭄ᬯᬶᬃᬦᬾᬫᬓᬩᬸᬃᬲᬫ᭄ᬬᬦ᭄᭟᭜᭟ᬓᭂᬦ
[᭕᭖ 56A]
ᬧᬦᬄᬮᬶᬬᬸᬫᬢᬶ᭞ᬪᬝᬭᬩ᭄ᬭᬵᬳ᭄ᬫᬤᬸᬫᬶᬮᬄ᭞ᬫᬗ᭄ᬕᭂᬲᭂᬂᬳᬶᬲᬶᬦ᭄ᬳᬮᬲᬾ᭞ᬓᭀᬘᬧ᭄ᬤᬦᬾᬲᬂᬅᬃᬚ᭄ᬚᬸᬦ᭞ᬲᬦᬾᬫᬮᬳᬶᬩ᭄ᬲᬫ᭄ᬬᬦ᭄᭞ᬧᬸᬦᬶᬓᬓᬳᭂᬍᬩᬶᬦ᭄ᬳ᭄ᬭᬸ᭞ᬫ
ᬢᬶᬓᬕᭂᬲᭂᬂᬲᬫ᭄ᬬᬦ᭄᭟᭜᭟ᬳᬤᬓᭂᬤᬶᬲ᭄ᬳᭂᬦᬸᬫᬳᬸᬭᬶᬧ᭄᭞ᬳᬚᬓᬢᬢᭂᬮᬸᬫᬜᬫ᭞ᬲᬂᬚᬭᬧᬮᬶᬂᬓᭂᬮᬶᬳ᭞ᬲᬂᬚᬭᬶᬓᬦᬾᬦᭂᬗᬳᬦ᭄᭞ᬓᭀᬘᬧ᭄ᬲᬂᬚᬭᬶ
ᬓᬾᬬ᭞ᬯᬱ᭄ᬝᬦ᭄ᬜᬦᬾᬧᬮᬶᬂᬓᬶᬢᬸᬢ᭄᭞ᬧᬥᬫᬫᬸᬜ᭄ᬘᬭᬂᬯᬾᬤ᭟᭜᭟ᬤᬦᬾᬯᬬᬄᬲᭂᬫᬸᬢ᭄ᬧᬸᬢᬶᬄ᭞ᬲᬋᬂᬫᬲᬶᬄᬫᬗ᭄ᬮᬭᬂ᭞ᬧᬺᬕᭀᬮᬦᬾᬳᬋᬧᬂᬤᬦᬾ᭞ᬳ
ᬤᬫᬤᬦ᭄ᬤᬶᬧᬫᬮ᭞ᬳᭂᬦ᭄ᬢᭀᬓᬾᬓᬭᬡᬧᬸᬃᬡ᭄ᬦ᭞ᬲᬂᬳ᭄ᬬᬂᬅᬕ᭄ᬦᬶᬳᬶᬤᬳᬲᬸᬂ᭞ᬫᬮᬾᬮᬢᭂᬓᬾᬦ᭄ᬳᬶᬯᬬᬄ᭟᭜᭟ᬗ᭄ᬳᬶᬂᬳᬧᬂᬢᭀᬗᭀᬲ᭄ᬤᬶᬕᬶᬕᬶ᭞ᬲᬗ᭄ᬓ