Page:Мокшанские песни (М. Е. Евсевьев, 1897).djvu/13

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
This page has been proofread.

— 11 —

Аф т́афтан́ӓ тон кортал́ет́:
Ц́у м́ӓр́ѓэл́ет́, Вара, с́тир́н́ӓј,

Не такъ бы ты говорила мнѣ;
Ты сказала бы: молчи, Вара доченька! —

40.

Цу м́ӓр́ѓэл́ет́ ќал́ѓем́ ид́н́ӓј!
Кода-кода м́ин́ т́их́т́ама
М́ит́ӓн́ Јакут́ јумафттама».
— «Д́ат авар́д́ӓ, Вару, с́т́ир́н́ӓј!
Аф ичкэз́ӓ Тројц́ан́ ш́ин́ӓс́

46*.

Молчи, любимое дитятко!
Какъ нибудь мы да сдѣлаемъ,
Митина Якова да погубимъ».
— «Не плачь, Вара доченька!
Не далекъ Троицынъ день,

45.

Тројц́ан́ ш́ин́ӓс́ — С́ем́н́иќ праз́н́еќс́
Авы̃з́ц́ӓ туј калма лаҥгу,
Тојн́ каттанза кутс ашт́ем́ӓ,
Јакут́ катсы̃ п́ир́е ванма.*

Јакус́ уды̃ в́ер́ уты̃мса,

45.

Троицынъ день — семицкій праздникъ.
Свекровь твоя уйдетъ на кладбище,
Тебя оставитъ дома сидѣть,
Якова оставитъ огородъ смотрѣть.*

Яковъ спитъ въ верхней клѣти,

50.

В́ер́ уты̃мса з́ибл́ек ала.
— «С́т́ак, Јакун́ӓј, с́т́ак, вас́ан́ӓј!
Ар́а куду — ин́д́ж́ит п́ел́н́ек,
Ара тоҥга с́ин́ јуткы̃зы̃ст».
Јакус́ ќен́ан́с́ — Варас́ п́ишкац́,

50.

Въ верхней клѣти — подъ пологомъ.
«Вставай*, Яшенька, вставай, муженекъ!
Пойдемъ въ избу — гости у насъ,
Пойдемъ и ты къ нимъ».
Яковъ обрадовался, что Вара заговорила.

55.

С́ады̃ куры̃к ќеҥкш́т́ пан́ж́ез́ӓ,
Душман Варат́ сон нолдаз́ӓ.
— «Ад́а Јаку п́иж́ӓ п́ин́ж́емс,
Т́ејт́ раматам шары шл́ан́а,
Теј раматам палы̃ хвата».

55.

Скорохонько дверь отперъ онъ,
Злодѣйку Вару онъ впустилъ.
— «Пойдемъ, Яковъ, за зеленою зеленицей,
Тебѣ купимъ шляпу круглую,
А мнѣ купимъ фату горящую».

60.

Ломат́ мол́их́т́ оц́у ќиѓӓ,
Варас́ н́и-тус́ оц́у в́ир́ѓӓ,
Оц́у в́ир́ѓӓ — тајној ќиѓӓ,
Тајној ќиѓӓ — ќи ты̃рвава.

60.

Люди идутъ по большой дорогѣ,
Вара пошла по большому лѣсу,
По большому лѣсу — по тайной дорогѣ,
По тайной дорогѣ — по сторонкѣ дороги.

 


VII.
1.

Т́инѓӓ фталган́ӓ, л́ӓјн́ат́ квалман́ӓ,
Л́ӓјн́ат́ квалман́ӓ маз́и с́т́ир́ лас́ќи;
Вај лас́ќи, лас́ќи, фталу вард́ж́аксты̃,
Сон фталу ваны̃ — с́адој вы̃р́гас Сај,

1.

За гумнами, вдоль рѣченьки,
Вдоль рѣченьки красна дѣвица бѣжитъ,
Она бѣжитъ, бежитъ назадъ оглянется.
Она назадъ смотритъ — сѣрый волкъ идетъ,

5.

Иҥгы̃л́и ваны̃ — ќӓж́и офта сај.
Вај ќӓрувс́т́ с́т́ир́ен́ лас́ќем п́ил́ѓенза,
Сон́ кафту с́ӓз́увс́ с́т́ир́ен́ с́ед́ин́ац.

5.

Она впередъ смотритъ — злой медвѣдь идетъ.
Подкосились у дѣвицы — рѣзвы ноженьки,
Разорвалось на двое у дѣвицы сердечушко.