Novella IX della Giornata I del Decamerone (Lumbaart)/45

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
I parlari italiani (1875)
by Giovanni Papanti
45-Dialett casalasch
267905I parlari italiani45-Dialett casalasch1875Giovanni Papanti

Esempi de lengua: el dialett de Viadana

[edit]
Giovanni Papanti I parlari italiani in Certaldo p. 269

Dónca a déghi ch'al témp dal pröm rè 'd Sìpro, da dòp che Gufré 'd Bügliòn al tòls Tèra Sànta, è sücès che 'na dàma 'd Guascógna l'è 'ndàda in pelegrinàs al Sepùlcar e, turnànd da 'd là e rivàda a Sìpro, l'è stàda dizunuràda da di pòrch birbón. E parchè an gh' valéva 'ngót arsantìrsan déntar d'lé, l'ha pansà bén d' farn'arciàm al rè. Ma quàich d'ön i g'ha dét ch'la furàva 'n büs ind l'àqua, parchè lö l'éra 'n òm d'stras e csé débul ch'l'an castigàva mìga sultànt i ofézi di àtar, ch'l'è giüstésia, ma tànti ch'i g'han fàva a lö al scurlìva li spàli, ch'l'è 'na vargógna; tant che, se mai qualch d'ön al gh'àva 'n crösi, a l'andàva a sfugàs adòs ad lö, e la smustasàva e la svargugnàva bén bén. Quand la santé cóst, la dòna, daspràda d'an truvàr sudisfasiòn, par cunsulàras dla sò pèna la 's fisé 'd spónzar cól vigliacòn 'd cól rè; e l'andé dadnàns a lö e la 'gh dés pianzènd: "An vègni mìnga, al mè siùr, a la tò prazènsa parchè mé m'aspèta 'na sodisfasiòn dl'oféza ch'i m'ha fat, ma 't préghi, par pudérla mandàr zò ch'at m'insègni cmöta 't fè a sufrìr cóli ch'ù savì ch'i 't fa a té, parchè csè imparand pòsa ànca mé sufrìr la mìa cum pasènsia, ch'l'è tant gròsa ch'al sa 'l Signùr, se 'l me pudès far, quant vulantéra am la scargarès ins li tò spàli, ch'i è csè bùni 'd purtàran tànti.
Al rè, che fén alùra l'éra stà 'na marmòta, cm'al s'füdés dasmisià, al cmansé a castigàr cum va l'inzüria fata a 'sta dòna, e da cól momènt l'è dvantà 'na vépra cóntra 'd cói ch'i fàva di afrùnt a l'unùr dla sò curùna.
Giovanni Papanti, Parlari italiani in Certaldo, 1875, de pag. 269-270