N puere, che ie stat desgrazià

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
N puere, che ie stat desgrazià, deventa mo plu puere y damanda la carità  (1897)  by Fedele Demetz
Gherdeina
grafia moderna

N puere, che ie stat desgrazià, deventa mo plu puere y damanda la carità

N puere, che ie stat desgrazià, deventa mo plu puere y damanda la carità
Jënt da noza, bona jënt de Gherdëina,
Audide ma l'aflizion y la gran pëina
De n puere stentà, de n puere mut,
Che l fuech ti à tëut cësa y dut!

Chësc puere mut sons ie,
Che a Malè ovi mi cunvënt,
Ulache laurove da fant de Chël Bel Die,
Ma da dedò ei mo abù gran spavënt!

Ai 24 de lugio unit su iel fuech
Y deventà iel sci trement y teribl
Che brujà al te n mumënt tel luech
Otanta cëses, mi cunvënt y la dlieja te n scibl!

Ie ne fovi n chël di a Malè
Ma tlo a Santa Maria a perdichè,
Ala messa nevella de seniëur Anselmo del Juan
Śën a S. Cristina gran caplan.


pagina:21
Y ruvà sonse doi dis do
Ora de Gherdëina da caprò
Sul luech dl spavënt
Per jì inò te mi cunvënt.

Ma l cunvënt ne fova plu
Dut fova bel vardù ju
Y de dut l cunvënt ne n'ei udù auter che rova
y mo cater mures che fumova.

Ie a udëi n tel spavënt
Che l fuech m'à tëut l cunvënt,
Da nescia sons tumà ntëur
Y amalà sons stat nfin son uni' miëur.

Ma śën ne jovel plu nia a se lamenté
Y mo mancul a bradlé;
Cie che juëss, savëssi bën
Vo duc l savëis bele, uless' mëter pën.

Uniun sà che da de tei l desgrazià
Jì muessel ca y là, a prié la carità.
I capuzineri auter ne possa fé
A ulëi inò frabiché!

Ma a fè n cunvënt ne iel degun spas
Grunt muessen cumpré
Y fé su muredes de n valgun pas
Y po scadrè lëns, plané brëies burtes y beles
Fé auteresc, majons y trënta zeles.

Nsciuma duc savëis, che l capuziner ie puere
Ël ne n'à grosc, ne tira fit, ne da S. Martin, ne da S. Ivuere
Y per chësc per frabiché nce ie
Damande la carità per amor de Die!

Y vo bona jënt da noza y jënt de Gherdëina
Ie ve preie donca te mi gran pëina,
A vester drët valenc a me judé
Cun vel da grosc a frabiché!

Ie tole, cie che me dajëis:
Scialdi, dassëc, rainesc y cie ulëis
Zedules da cinch, da diesc y po' mo
Na zedula da cënt sëura pro!

Ie ne ve damande tant, ma puech
Almancul tant, che canche son a Trënt
Possi dì nce te mi luech
Scialdi ei giapà da chëla bona jënt!

Y per chësta carità duc sarëis recordei
Dai capuzineri dla provinza de Trënt
Y nel liber registrei
De chëi che à judà a frabiché l cunvënt.

Jënt bona śën ei finà a ve sceché;
Śën jënt da noza ei finà a petlé.
Śën coche savëis
Toca a vo coche pudëis

pagina:22
A judé chësc puer' mut
Che l fuech à tëut cësa y dut.

Y per chësc puer' cutel
Seniëur Antone da Fussel J
irà ntëur cun n taier
A tò su velch per chësc puere tier.