Molaotheo wa Rephaboliki ya Afrika Borwa/Shejulu 4

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
Molaotheo wa Rephaboliki ya Afrika Borwa (1996)
Shejulu 4: Dibaka tsa Tshebetso tsa Bokgoni le Tshebedisano ya Setjhaba le Bokgoni ba Molao wa Provense
291747Molaotheo wa Rephaboliki ya Afrika Borwa — Shejulu 4: Dibaka tsa Tshebetso tsa Bokgoni le Tshebedisano ya Setjhaba le Bokgoni ba Molao wa Provense1996

Karolo A

 • Taolo ya meru ya naha
 • Temo
 • Boemafofane boo e seng ba matjhaba le ba naha
 • Tlhokomelo ya diphoofolo le mafu
 • Dikhasino, dipeiso, ho bapala ka lotho, ntle ho dilothari le dipapadi tsa matlole
 • Tshireletso ya bareki
 • Ditaba tsa setso
 • Taolo ya dikoduwa
 • Thuto mafapheng ohle, ntle le thuto ya ditheo tse phahameng
 • Tikoloho
 • Ditshebeletso tsa bophelo bo botle
 • Kabo ya matlo
 • Molao wa setso le wa meetlo ho sebetswa ho latela Kgaolo 12 ya Molaotheo
 • Kgothaletso ya Diindasteri
 • Leano la puo le taolo ya dipuo tsa semmuso ka moo dipehelo tsa karolo 6 ya Molaotheo e fang lekgotla la ketsamolao la diprovense matla a ho etsa molao
 • Ditshebeletso tsa phatlalatso tse laolwang ka ho otloloha kapa di nehelwa ke mmuso wa provense, ho ya ka karolo 192
 • Tshireletso ya tlhaho, ntle ho dirapa tsa tlhaho, dirapa tsa dimela tsa naha, le mehlodi e fumanehang mawatleng
 • Sepolesa ka moo dipehelo tsa Kgaolo 11 ya Molaotheo e fileng lekgotla la ketsamolao la provense matla ka teng
 • Taolo ya tshilafalo
 • Tswelopele ya baahi
 • Ditefello tsa ho falliswa ha thepa
 • Dikgwebo tsa mebuso ya diprovense tse mabapi le dibaka tsa tshebetso tse Shejulung ena le Shejulung 5
 • Dipalangwang tsa setjhaba
 • Mesebetsi ya setjhaba mabapi le ditlhoko tsa mafapha a mebuso ya diprovense phethisong ya boikarabelo ba ona ba ho tsamaisa mesebetsi ya ona e balletsweng yona ho ya ka dipehelo tsa Molaotheo kapa tsa molao o mong feela
 • Maano le ntshetsopele ya mabatowa
 • Taolo ya sephethephethe mebileng
 • Poloko ya mobu
 • Bohahlaudi
 • Kgwebisano
 • Boetapele ba setso ho ya ka taolo ya Kgaolo 12 ya Molaotheo
 • Ntshetsopele ya mahaeng le ditoropong
 • Ho lefellwa ha dilaesense tsa dipalangwang
 • Ditshebeletso tsa thekolohelo


Karolo ya B
Merero e latelang ya mebuso ya metse ho ya ka moo karolo 155(6)(a) le (7) e hlalosang ka teng:

 • Tshilafatso ya moya
 • Melao ya kaho
 • Dibaka tsa tlhokomelo ya bana
 • Phano ya motlakase le kgase
 • Ditshebetso tsa ditimamollo
 • Bohahlaudi ba selehae
 • Boemafofane ba masepala
 • Leano la masepala
 • Ditshebeletso tsa bophelo bo botle tsa mmasepala
 • Dipalangwang tsa setjhaba tsa masepala
 • Ditshebeletso tsa setjhaba tse matleng a masepala tse tobaneng le boikarabelo ba masepala phethisong ya mesebetsi eo ba e abetsweng ka Molaotheo ona kapa tlasa molao o mong
 • Dikepe, dikepe tsa diferi, dijeti, boemakepe le dikou ho sa kenyeletswe molao wa botjhaba le wa naha le ditaba tse tsamaelanang le tseo
 • Tlhokomelo ya dikgohola metseng
 • Melao ya kgwebisano
 • Metsi le ditshebelletso tsa dikgwerekgwere le ho falliswa ha metsi a ditshila