Ladin, o bel Ladin

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
Ladin, o bel Ladin  (1921)  by Leo Runggaldier
ladin Gherdeina
grafia moderna

Ladin, o bel Ladin.

Adaut tl di linëus flurësc nosc bel cianté,
Ladin, de Iʼ oma aud, si bel mujel rujené.
I scotes su si cuer, l bat per for a nëus,
Legrëza portel a duc a uni un che ie cun nëus.

Ladin, o bel Ladin,
De dut tʼ ei ie plu gën.
Ie sé che tu nes des
A duc l majer bën.

O Iasceme sté pra tè, ie tʼ ue per for ulghé.
Me vëigh’ tenì superb chinchʼ son unì cun tè.
Sce tʼ è po fa dl mel, saron de dut ncherscëul,
Dlʼ oma si bon cuer sarà I arei ie sëul.

Ladin, o bel Ladin,
Ce bel pra te me saI,
Sce tʼ aude rundenien
Dai monc ju sot te val.

Ladin, tu gran unëur, che tʼ è per for arpà,
Ie audʼ che lʼ oma bredla, I ie che mʼ è daudà.
Ne tʼ è ulù rujené, ie son po jì perdù,
Ti usc me mʼ à cherdà y Idie me mʼ à tëu’ su.

Ladin, o bel Ladin,
De dut ies tu plu bel.
O tenies su de fier,
De forza chʼ ie dʼ acel.