La Cristana di Plans da Fëur

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
La Cristana di Plans da Fëur  (1921)  by Leo Runggaldier
ladin Gherdeina
grafia moderna

La Cristana di Plans da Fëur.


Bera Batista, l vedl da Bruel dessot, jiva n iede sa l Crist cui bues a mené ju lënia. A unì ju y tl furné ora per i plans da Fëur cumparëscel te n iede na gran ëila che cëla ora dut salvera. Te n bot ti sautela ite ala cëria y zapa via do sul palanch y se lascia tré dai bues.

Nsci stala bëndebò n gran struf sul palanch y te n iede se n mucela inò ju sautan a sparon ite tl bosch.

Batista ne savova feter co se n dì y furnova inò ju a cësa.

Ruvà ju ja Bruel cun si bues, iel jit debota da n preve a ti cunté la storia che ti ie suzedù. L preve ti respuend: "Tue l prim de dut na fava foscia cun té, y canche te la vëijes inò, po' maiela y dì mo leprò la urazion che te é dat; y l' ëila ne sarà plu bona de se n jì, sce la vën inò adalerch."

Batista dij: "Chësc ulerei fé dut cant", y se n va. L auter di ficel inò sëura i bues y furnea sun ch'i bòsc de Resciesa a lënia. Canche l passa ora per ch'i plans da Fëur, sce vën inò chëst' ëila dut a sparon adalerch, sauta su via do sul palanch stajan mpe se tenian pra cëria.

Te chëla tol Batista debota la fava ora de fuia, se jenodla ju, dij la urazion che l preve ti à cunsià de dì; y bel mpont, chëst' ëila ne va plu ju de palanch y muessa furné pea cula cëria. Batista ruva a cësay la tol su per fancela.

Trënt' ani l'ovel abuda te cësa. La fova valënta y saurida y duc fova drët cuntënc limpea. Y canche Batista ulova ti dé paiamënt, ne ulovela n savëi de grosc.

Te n iede n di dijela: "Śën muessi me n jì; l Ciurion ie unì" y se n ie jita te n iede, zënza che n l'ëss plu spieda. A Batista ti nchersciova y ti savova giut do mo for rie de si fancela tan valënta.