La Bregostana sa Palua

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
La Bregostana sa Palua  (1912)  by Hugo de Rossi
ladin Brach
grafia moderna

La Bregostana sa Palua

Na pìciola la era jita ju da le vace a dabirar. Ca da Palua l'é vegnù na bregostana e l'à brancà sta beza e la l'à portada fin te busc vin Palua. Canche so mare à vedù, che so beza no la vegn, l'à dit a el: "La pìciola no la é amò chiò, crese che la bregostana la ne l'à portada vin Palua. Va a chierirla." E el se à tout n cian te sach e l'é jit via. La bregostana, che l l'à vedù vegnir, la l'à domanà: "Che porteste po, n cian, e?" L'om à dit: "Na, na, porte n ciuch a meter te fornel." L'é jit sun dò n pecel e l'à lascià fora l cian e la bregostana la é sciampada te chel busc. L cian l'é sutà dò e l l'à sbregada sù n mile toc. L'om se à tout la pìciola e l l'à menada a ciasa e sa mare ge à fat n bon zapolà de smauz.