L scioz tla ciajea dl Marëufer

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
L scioz tla ciajea dl Marëufer  (1921)  by Leo Runggaldier
ladin Gherdeina
grafia moderna

L scioz tla ciajea dl Marëufer.


I vedli da Nudrëi cuntova, che l pere ova mandà su si mut Śepl n iede sa l Marëufer a judé a vardé.

Śepl ova iust urtà n iede a cialé ite te stala dal purcel sot a ciajea ite dl Marëufer. Iló vëighel na gran tassela d' aguc. De chisc se pënsel n porti danz ju al pere.

L pere po' drë bën i avëi. Śepl se n tocia ite una fuia plëina y l' autra y sauta debota ju a cësa. "Vo pere, ncuei sonse jit ite te stala dal purcel sa l Marëufer, po' ei udù na gran tassela d' aguc; po' me ei pensà de me n tò y v' i purté. Vester n iel mo n grum cassù, lascëme debota dé ëuta a n tò y n purté ju."

Śepl tol ora de fuia i aguc a i lascé udëi y i concia ora sun mëisa cun na gran legrëza. Ma te n iede devënti chisc aguc dut grosc d' arjënt. L fova duc tei da dejedot.

(Ntlëuta ovun chësta munëida t' Gherdëina.)

"Pu Śepl dij l pere, va pu debota śën su a n tò mo d' autri". Y Śepl fova debota jì su a ulëi se n tò mo, ma canch' l fova ruvà te stala ne fovel plu nia da spié.