Jv/Kakawin Arjunawiwāha/Pupuh 29

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
Kakawin Arjunawiwāha by Mpu Kanwa
Pupuh 29


Pupuh 29 - Nawaharṣa

1.

  • a. atha sampun irân tĕka sukha-sukhaning jaya tan wuwusĕn
  • b. hana pāwana-Nandanawana katĕkānira Pāṇḍusuta
  • c. ndah aneka ta panghariwuwuni manahnira sarwarasa
  • d. paripūrṇa daśendriyanira tumĕke wiṣayanya kabeh