Gruss vorgetragen von einem Schulmädchen

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
Gruss vorgetragen von einem Schulmädchen  (1905)  by Franz Moroder
ladin Gherdeina
grafia moderna

Gruss vorgetragen von einem Schulmädchen am 13 Juni 1914 dem hochwürdigsten Fürstbischof von Trient (Endrizzi) bei dessen Ankunft in St. Ulrich

Cie iel pa che jënt vën da uni pert
da lonc y da ujin ncuei adalerch
y dui mostra tan na gran alegreza
Ah! L rua nosc vëscul, sua alteza.

O! sibes de cuer saludà da (nëus) duc canc
dai jëuni, dai vedli, dai pitli y dai granc.
Tu ies nosc bon pere, nosc bon gran seniëur.
Tan gën te fajessanse drët bel y unëur.

Tu vënies per nes benedì y cunfermé,
dl Spirt Sant la grazia a nes purté;
prion bën drët bel de ti benedescion
acioche fajonse mé l drët y mé l bon.

O! sibes nce drët de cuer rengrazià
per chesta ti vijita y tan gran bontà,
te nosta urazions ulons suvënz se recurdé
acioche sonse dui n di sun paravis pra te.

Eigentum des Franz Moroder, Costa