Geslacht-Register der oude Kaapsche familiën

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
Geslacht-Register der oude Kaapsche familiën  (1894) 
by Christoffel Coetzee de Villiers
[ 1 ]

GESLACHT-REGISTER

DER

OUDE KAAPSCHE FAMILIËN

[ 2 ]

GESLACHT-REGISTER


DER


OUDE KAAPSCHE FAMILIEN
Gecompileerd door Christoffel Coetzee de Villiers.
Deel 1. — A tot J.
KAAPSTAD:

Van de SANDT de VILLIERS &_Co., BEPERKT, DRUKKERS.

[ 3 ]

iii

VOORREDE.


Het is wellicht niet genoegzaam bekend dat er sedert eenigen tijd een nuttig en nog al moeitevol werk door een onzer ijverige en ondernemende landgenoten werd aangevangen. De heer Christoffel Coetzee de Villiers, van Het Volksblad kantoor, heeft, gelijk het reeds gebleken is, met goed gevolg nagegaan de stam- en geslacht-registers der eerste en oude ingezetenen dezer kolonie, waaronder ook al de Hugenoten. Hij heeft zich niet alleen de moeite getroost van al de oude kerk-registers van 1665 na te sporen, maar heeft zich van elke gelegenheid bediend om in het bezit van informatie hieromtrent te komen. De koloniale archieven werden daarbij geraadpleegd, zoodat met vergelijking van dergelijke stukken een nauwkeurige opgave word verkregen. Indien hem behoorlijke ondersteuning, hetzij door algemeene inteekening of andere substantiële tegemoetkoming, wordt gegeven, kan hij de vrucht van zijn onvermoeiden en volhardenden arbeid behoorlijk in het licht geven, en menige oude Afrikaansche familie, in al hare vertakkingen daardoor aan de vergetelheid ontrukt, in waarde doen rijzen. Door zoodanigen arbeid aan te moedigen zullen wij veel ter bevordering van waar patriotisme kunnen bijdragen, en zal er onder ons, gelijk in andere beschaafde landen der wereld, meerdere waardeering van oude familie herinneringen en niet weinig ridderlijk gevoel getoond worden. Het gevaar van met het goede oude geheel te breken, wordt er door grootelijks voorkomen, en het nieuwe van het koloniale leven door hechte banden van een gezond verleden voor vele radicale ontaardingen bewaard, hoe ligt er in den regel ook over gedacht moge worden. - Kerkbode, 27 Juni, 1884.


De heer Christoffel Coetzee de Villiers doet een uiterst nuttig werk voor de Kolonie met de archieven en andere stukken na te gaan, ten einde licht over de afkomst en ge-schiedenis der oude Kaapsche geslachten te verspreiden. Hoe meer dit door de families zelve op prijs wordt gesteld, des te eer kan mens verwachten dat ook tot toelichting van de geschiedenis der Zuid Afrikaansche kolonisatie zijn arbeid op den duur vruchtbaar gemaakt kan worden. - Zuid Afrikaan, 28 Juni, 1884.


Met betrekking tot voorgaande dient tot algemeen naricht dat het compileeren van geslachtregisters door mij begonnen omtrent twee-en-een half jaar geleden nu in zooverre gevorderd is dat ik de afkomst van iederen afstammeling der oude Kaapsche families meen te kunnen nasporen, mits men zijne ouders en grootouders kan opgeven. Aanvankelijk bepaalde ik mij alleen bij mijne stamgenooten en hunne aanverwanten, doch ik vond al spoedig dat deze laatsten zoo zeer aangroeiden dat ik besloot om mijn werk meer algemeen te maken, en mij met alle bekende oude familiën bezig te houden. Ik meende hierdoor aan de groote meerderheid mijner landgenooten geen ondienst te zulle bewijzen.

Het is natuurlijk niet mijn doel om te compilatie tot op den tegenwoordigen tijd te brengen, maar wel tot ongeveer vijftig of zestig jaren geleden. De tegenwoordige geslachten

zulle dn daarin hunne ouders of grootouders kunne vinden en kunnen het geslachts- register alzoo zelve aanvullen. [ 4 ]

iv

Mijne materialen zijn nog maar in het ruwe, en het zal stellig nog een paar jaren duren voor alles in orde is. Er zijn nog heel wat navorschingen te doen, en het is mijn streven om mijn werk zoo interessant mogelijk te maken.

Het is mijn plan om te resultaten van mijn arbeid in het licht te geven. Zoodra ik gereed ben voor de pers, zal hiervan wijn en zijd kennis worden gegeven, en het zal alsdan afhangen van de ondersteuning die men mij toezegt of mijn plan al dan niet zal worden uitevoerd.

Kaapstad, 21 November, 1884


De waardige kolonist die de materialen voor dit werk vergaderde leefde niet om het te voltooien. Na een plotselinge en zeer korte ziekte, stierf Christoffel Coetzee de Villiers op 4 September 1887, zijne papieren onbereid voor de pers nalatende. Op zijn sterfbed uitte hij den wensch dat ik zijn werk zou voltooien, maar ik was niet in staat het dadelijk op my te nemen; en niettegenstaande de poging die aangewend werd om het door iemand anders gedaan te krijgen, en het publiek om geldelijke ondersteuning gevraagd werd, slaagde men slechts de eerste vier letters–A tot D–af te doen, daar de fondsen die inkwamen niet genoeg waren om verder voort te gaan. Eindelijk, in 1892, beloofde de koloniale regeering het geld voor te schieten om één boekdeel uit te geven, en in geval de ontvangsten de uitgaven dekken, zoodat men het geld terug kan betalen, zal het heel waarschijnlijk gebeuren dat de andere boekdeelen ook uitgegeven zullen worden. Dit deel zal verkocht worden tegen een prijs die slechts de onkosten van het drukken dekken kan.

Zoo de heer De Villiers geleefd had om zelf het voor de pers gereed te maken zou het ongetwijfeld meer volmaakt geweest zijn dan het thans is. Hier en daar is zijne handschrift zeer moeielijk uit te maken, en de verwijzingen van het ééne blad naar het andere zijn niet altijd heel duidelijk. Geen moeite werd, echter, gespaard om de lijsten zoo korrekt mogelijk te schikken.

Men herinner zich dat in vroege jaren geen onderscheid werd gemaakt in het schrijven tusschen c en k, ch en g, s en z, en heel dikwijls d en t.

In die lijsten staat (b) voor het tweede geslacht, (c) voor het derde geslacht, (d) voor het vierde geslacht, enz.

De schikking van de namen der familiën is in alfabetische orde, maar in geval een ander boekdeel niet uitgegeven wordt, komt de lijst van de familie De Villiers hierin voor, uit achting voor den man die de materiale verzamelde.

George McCall Theal.

Kaapstad, 1 Juni, 1893.

[ 5 ]

INHOUD


NAMEN. BLADZIJDE. NAMEN. BLADZIJDE.
de Villiers ... ... ... ... ix 37 van Billion ... ... ... ... 67
1 van Aarde ... ... ... ... 1 38 Blankenberg ... ... ... ... 68
2 Ackerman ... ... ... ... 3 39 van Blerk ... ... ... ... 70
3 Adendorff ... ... ... ... 6 40 Bletterman ... ... ... ... 71
4 Aggenbach ... ... ... ... 7 41 Blignaut ... ... ... ... 72
5 Alberts ... ... ... ... 8 42 Blom ... ... ... ... ... 73
6 Albertijn ... ... ... ... 9 43 Blomerus ... ... ... ... 75
7 Aling ... ... ... ... ... 11 44 Boonzaaier ... ... ... ... 76
8 Alleman ... ... ... ... 12 45 Booijsen ... ... ... ... 77
9 Appel ... ... ... ... ... 13 46 Borcherds ... ... ... ... 80
10 van As ... ... ... ... ... 14 47 Boshof ... ... ... ... ... 81
11 van Aswegen ... ... ... ... 16 48 Bosman ... ... ... ... 83
12 Aspeling ... ... ... ... 17 49 Botes ... ... ... ... ... 87
13 Aucamp ... ... ... ... 18 50 Botha ... ... ... ... ... 89
14 Auret ... ... ... ... ... 19 51 Botma ... ... ... ... ... 100
15 Badenhorst ... ... ... ... 20 52 Bouwer ... ... ... ... 102
16 Bam ... ... ... ... ... 22 53 van Brakel ... ... ... ... 104
17 Bantjes ... ... ... ... 23 54 Brand ... ... ... ... ... 105
18 Barkhuijzen ... ... ... ... 24 55 van Breda ... ... ... ... 109
19 Barnard ... ... ... ... 25 56 Bredenkamp ... ... ... ... 111
20 Basson ... ... ... ... ... 27 57 Breitenbach ... ... ... ... 112
21 Bauermeester ... ... ... ... 31 58 Bresler ... ... ... ... ... 113
22 Beek ... ... ... ... ... 32 59 Brink ... ... ... ... ... 114
23 de Beer ... ... ... ... 34 60 Brits ... ... ... ... ... 117
24 Bekker ... ... ... ... 38 61 Bronkhorst ... ... ... ... 121
25 Benade ... ... ... ... ... 41 62 Bruère ... ... ... ... ... 122
26 Beneke ... ... ... ... ... 42 63 de Bruijn ... ... ... ... 123
27 van den Berg ... ... ... ... 43 64 Bruijns ... ... ... ... 125
28 Bergh ... ... ... ... ... 48 65 du Buis ... ... ... ... 127
29 Berrange ... ... ... ... 50 66 Buissiuné ... ... ... ... 128
30 Bestbier ... ... ... ... 52 67 Buisson ... ... ... ... 129
31 Bester ... ... ... ... ... 53 68 Buitendag ... ... ... ... 130
32 Beukes ... ... ... ... ... 57 69 Burger ... ... ... ... ... 131
33 Beukman ... ... ... ... 60 70 Buijs ... ... ... ... ... 137
34 Beijers ... ... ... ... ... 61 71 van der Bijl ... ... ... ... 139
35 Bezuidenhout ... ... ... ... 63 72 Calitz ... ... ... ... ... 141
36 Bierman ... ... ... ... 66 73 Campher ... ... ... ... 142
[ 6 ]

vi

NAMEN. BLADZIJDE. NAMEN. BLADZIJDE.
74 Carstens ... ... ... ... 143 117 van Eijk ... ... ... ... 225
75 Cats ... ... ... ... ... 145 118 Faber ... ... ... ... ... 226
76 Cellier ... ... ... ... 146 119 Faure ... ... ... ... 227
77 Claasen ... ... ... ... 149 120 Fehrsen ... ... ... ... 230
78 Cloete ... ... ... ... ... 152 121 Ferreira ... ... ... ... 231
79 Coetsee ... ... ... ... 156 122 Ferreijn ... ... ... ... 234
80 Coetzer ... ... ... ... 162 123 Fick ... ... ... ... ... 235
81 van Coeverden ... ... ... 164 124 Fischer ... ... ... ... 237
82 van Coller ... ... ... ... 165 125 Fleck ... ... ... ... ... 238
83 Colijn ... ... ... ... ... 166 126 Fouché ... ... ... ... 239
84 Combrink ... ... ... ... 167 127 Fourie ... ... ... ... 241
85 Conradie ... ... ... ... 169 128 Franke ... ... ... ... 248
86 Conterman ... ... ... ... 171 129 Freislich ... ... ... ... 249
87 Cordier ... ... ... ... 172 130 Frick ... ... ... ... ... 250
88 Crafford ... ... ... ... 173 131 Gerber ... ... ... ... 251
89 Crause ... ... ... ... 174 132 Germishuijzen ... ... ... 252
90 Croeser ... ... ... ... 176 133 Gertenbagh ... ... ... ... 253
91 Cronje ... ... ... ... 177 134 Geijer ... ... ... ... ... 254
92 Cruijwagen ... ... ... ... 180 135 Gie ... ... ... ... ... 255
93 Delport ... ... ... ... 182 136 Gildenhuijzen ... ... ... 256
94 Dompers ... ... ... ... 184 137 Gobrecht ... ... ... ... 261
95 Deneijs ... ... ... ... 185 138 de Goede ... ... ... ... 262
96 van Deventer ... ... ... 186 139 Goosen ... ... ... ... ... 263
97 Dippenaar ... ... ... ... 188 140 Gous ... ... ... ... ... 265
98 Dreijer ... ... ... ... 189 141 Graaff ... ... ... ... ... 268
99 Duminij ... ... ... ... 191 142 van Graan ... ... ... ... 269
100 Durand ... ... ... ... 192 143 Greeff ... ... ... ... 271
101 Duuring ... ... ... ... 193 144 Greijling ... ... ... ... 274
102 Duvenage ... ... ... ... 194 145 Grimbeek ... ... ... ... 276
103 van Dijk ... ... ... ... 195 146 Grobbelaar ... ... ... ... 277
104 Eckard ... ... ... ... 199 147 Groenewald ... ... ... ... 281
105 van Eeden ... ... ... ... 201 148 Grové ... ... ... ... ... 284
106 Ehlers ... ... ... ... 204 149 Grundlingh ... ... ... ... 286
107 Eksteen ... ... ... ... 205 150 Guillaunet ... ... ... ... 288
108 van Ellewee ... ... ... ... 207 151 de Haan ... ... ... ... 289
109 Els ... ... ... ... ... 208 152 Haarhof ... ... ... ... 290
110 van Emmenes ... ... ... 209 153 Haasbroek ... ... ... ... 291
111 Engela ... ... ... ... 210 154 Hamman ... ... ... ... 292
112 Engelbrecht ... ... ... ... 211 155 Hammes ... ... ... ... 294
113 Engels ... ... ... ... 214 156 Hanekom ... ... ... ... 295
114 Enslin ... ... ... ... 215 157 Hansen ... ... ... ... 296
115 Erasmus ... ... ... ... 216 158 Harmse ... ... ... ... 297
116 Esterhuijzen ... ... ... 221 159 Hartman ... ... ... ... 299
[ 7 ]

vii

NAMEN. BLADZIJDE. NAMEN. BLADZIJDE.
160 Hartog ... ... ... ... 300 188 Hoebert ... ... ... ... 337
161 Hartsenberg ... ... ... ... 302 189 Hoets ... ... ... ... ... 338
162 Hattingh ... ... ... ... 303 190 van der Hoeven ... ... ... 339
163 Hauman ... ... ... ... 305 191 Hoffman ... ... ... ... 340
164 Haupt ... ... ... ... ... 306 192 Hofmeijr ... ... ... ... 344
165 Hauptfleisch ... ... ... ... 193 122 Holtman ... ... ... ... 348
166 Havinga ... ... ... ... 309 194 Holtshausen ... ... ... ... ... 349
167 Heckroodt ... ... ... 310 195 Hoppe ... ... ... ... 351
168 van Heerden ... ... ... ... 311 196 Horak ... ... ... ... ... 352
169 van den Heever ... ... ... 315 197 Horn ... ... ... ... ... 353
170 Heger ... ... ... ... ... 317 198 Hough ... ... ... ... 354
171 van Helsdingen ... ... ... 318 199 Hugo ... ... ... ... ... 355
172 Hendriks ... ... ... ... 319 200 Human ... ... ... ... 358
173 Henning ... ... ... ... 320 201 Hurling ... ... ... ... ... 360
174 Herbershausen ... ... ... 321 202 Hurter ... ... ... ... 361
175 Herbst ... ... ... ... 322 203 Huijsamer ... ... ... 362
176 Herholdt ... ... ... ... 323 204 van Huisteen ... ... ... 363
177 Herman ... ... ... ... 324 205 Immelman ... ... ... ... 364
178 Herold ... ... ... ... 325 206 van Jaarsveld ... ... ... ... 365
179 Hertzog ... ... ... ... 326 207 Jacobs ... ... ... ... 368
180 van der Heijden ... ... ... 327 208 de Jager ... ... ... ... 373
181 Heijdenreich ... ... ... 329 209 de Jongh ... ... ... ... 377
182 Heijneke ... ... ... ... 330 210 Jonker ... ... ... ... 379
183 Heijneman ... ... ... ... 331 211 Joosten ... ... ... ... 381
184 Heijning ... ... ... ... 332 212 Jordaan ... ... ... ... 383
185 Heijns ... ... ... ... 333 213 Joubert ... ... ... ... 388
186 Hiebner ... ... ... ... 335 214 Jurgens ... ... ... ... 396
187 Hitzeroth ... ... ... ... 336
[ 8 ]

ix

GESLACHT-REGISTER

VAN DE

FAMILIE DE VILLIERS.Op den 6den Mei 1689 zijn hier aan die Kaap as vluchtelingen om de religie gearriveerd de gebroeders Abraham, Pierre, en Jacob de Villiers, wijngaardeniers van die nabijheid van La Rochelle in Frankrijk.


Abraham de Villiers, gehuwd 5 October 1689 met Susanne Gardiol. Uit dit huwelijk zijn de kinderen:—

(b) 1 Elisabeth, geboren in 1690, gehuwd met Hermanus Lambertus Bosman
2 Rachel, geboren 8 Juli 1694, gehuwd in 1714 met Antoine Alexander Faure
3 Margaretha, gehuwd met Jean le Sage, van Dieppe, hertrouwd met Christiaan Ackerman
4 Susanna, geboren in 1697, gehuwd 1 Mei 1718 met Pierre Joubert
5 Maria, gehuwd met Christoffel Schabort
6 Jacob, geboren in 1706

Pierre de Villiers, gehuwd met Elisabeth Taillefer. Uit dit huwelijk zijn de kinderen:—


(b) 1 Pierre, gedoopt 26 December 1695, overleden 22 April 1765, gehuwd met Hester Roux, weduwe van Jan Hendrik Melius, van Baxen
(c) 1 Pieter, gedoopt 1 Juli 1725, gehuwd 17 Maart 1756 met Helena Basson, hertrowd 30 Januari 1774 met Johanna de Villiers
(d) 1 Pieter, gedoopt 27 Februari 1757, burger te Drakenstein, gehuwd 12 October 1733 met Hester Elisabeth du Toit
(e) Elisabeth Helena, gedoopt 6 Februari 1785, gehuwd 5 September 1802 met Adriaan Hermanus Louw
2 Martha, gedoopt 9 Juni 1758, gehuwd 31 Maart 1782 met Jan Hendrik de Villiers
3 Hester Elisabeth, gedoopt 25 November 1759, gehuwd 19 December 1779 met Petrus Johannes de Villiers
4 Helena Sophia, gedoopt 3 Mei 1761, gehuwd 17 November 1793 met Izaak Francois de Villiers
5 Matthijs Johannes, gedoopt 31 October 1764
6 Matthijs Johannes, gedoopt 11 Maart 1762, gehuwd met Elisabeth Dojema
(e) 1 Susanna Johanna, gedoopt 18 December 1789, gehuwd met Philip Fourie
2 Pieter, gedoopt 27 Maart 1790, gehuwd met Margaretha Marais
(f) 1 Matthijs Johannes
2 Johannes
3 Margaretha
4 Elisabeth
5 Susanna
6 Anna
(e) 3 Helena Martha, gedoopt 6 Januari 1793
4 Jan Abraham, gedoopt 9 Maart 1794, gehuwd met Susanna du Toit
(f) 1 Matthijs, gehuwd met ... ... Hoffman
2 Christina, gehuwd met Christiaan Fourie