Page:001 A-J front.pdf/4

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
This page has not been proofread.

iv

Mijne materialen zijn nog maar in het ruwe, en het zal stellig nog een paar jaren duren voor alles in orde is. Er zijn nog heel wat navorschingen te doen, en het is mijn streven om mijn werk zoo interessant mogelijk te maken.

Het is mijn plan om te resultaten van mijn arbeid in het licht te geven. Zoodra ik gereed ben voor de pers, zal hiervan wijn en zijd kennis worden gegeven, en het zal alsdan afhangen van de ondersteuning die men mij toezegt of mijn plan al dan niet zal worden uitevoerd.

Christoffel Coetzee de Villiers.

Kaapstad, 21 November, 1884


De waardige kolonist die de materialen voor dit werk vergaderde leefde niet om het te voltooien. Na een plotselinge en zeer korte ziekte, stierf Christoffel Coetzee de Villiers op 4 September 1887, zijne papieren onbereid voor de pers nalatende. Op zijn sterfbed uitte hij den wensch dat ik zijn werk zou voltooien, maar ik was niet in staat het dadelijk op my te nemen; en niettegenstaande de poging die aangewend werd om het door iemand anders gedaan te krijgen, en het publiek om geldelijke ondersteuning gevraagd werd, slaagde men slechts de eerste vier letters–A tot D–af te doen, daar de fondsen die inkwamen niet genoeg waren om verder voort te gaan. Eindelijk, in 1892, beloofde de koloniale regeering het geld voor te schieten om één boekdeel uit te geven, en in geval de ontvangsten de uitgaven dekken, zoodat men het geld terug kan betalen, zal het heel waarschijnlijk gebeuren dat de andere boekdeelen ook uitgegeven zullen worden. Dit deel zal verkocht worden tegen een prijs die slechts de onkosten van het drukken dekken kan.

Zoo de heer De Villiers geleefd had om zelf het voor de pers gereed te maken zou het ongetwijfeld meer volmaakt geweest zijn dan het thans is. Hier en daar is zijne handschrift zeer moeielijk uit te maken, en de verwijzingen van het ééne blad naar het andere zijn niet altijd heel duidelijk. Geen moeite werd, echter, gespaard om de lijsten zoo korrekt mogelijk te schikken.

Men herinner zich dat in vroege jaren geen onderscheid werd gemaakt in het schrijven tusschen c en k, ch en g, s en z, en heel dikwijls d en t.

In die lijsten staat (b) voor het tweede geslacht, (c) voor het derde geslacht, (d) voor het vierde geslacht, enz.

De schikking van de namen der familiën is in alfabetische orde, maar in geval een ander boekdeel niet uitgegeven wordt, komt de lijst van de familie De Villiers hierin voor, uit achting voor den man die de materiale verzamelde.

George McCall Theal.

Kaapstad, 1 Juni, 1893.