El Castiel de Ruvèigno/10

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
El Castiel de Ruvèigno X: A Vaniessa  (1905) 
by Raimondo Devescovi

A VANIESSIA

Grassiusa e zinteîl sità oûn deî rigeîna n
del nostro mar e quil del biel Livante,
teî d'i pirati tarur, ca ruveîna
gira d'i loghi al mar el navigante,

Pronta a dafendi i nostri sitadeîni
in tenpi burascusi e dasgrassiadi,
e cume bona mare ai su banbeîniù
ti gh'iè vulisto ben, ti l'iè salvadi.

Cun Dalmassia e Albaneîa el su cumiersio
la tu bandera raspatà lu fiva,
ca là ugni ruoba priesto viva smiersio
e 'l navagà in quî seîti ben randiva.

Viva tima de teî i ladri d'i monti,
ca cume seîngani mai firmi i stiva,
e quando a rubà in mar i gira pronti
del tu Lion li sgreînfie li sbraniva.

Cume la reîca man d'oûna piatusa
larga de carità la zì al viandante,
teî bona, de bon cor e ginarusa
salvà t'iè fra nui i s'ciavi de Livante.

Ca de scanali, i toûrchi ziva in trassia.
Fato g'uò cunpassion quisti strassoni
ai vieci nostri, e i nd'uò purtà dasgrassia,
ch'i su navudi ingrati i na deî noni.

Granda par nui sfurtoûna la zì stada
cu tradeî t'uò Napulion e baratà,
l'Eîstria, invileîda ben la zì rastada,
ca garba cul tenpo a nui la nd'uò custà.

Sa savisto ti vissi ca sta zento
in sti ani i nda faruò tanti daspieti,
çierto ti nu li fivi vigneî drento
intu li tiere nostre cu' i su prieti.

Fileîsse adiesso teî, ti son cuntenta,
e nui d'i s'ciavi senpro i vemo dani:
del fen li mide i broûza ca spaventa,
li veîde nostre i taia e i fa malani.

Oûn mondo d'ani zì ca sa cunbato,
cun sta zento la va de mal in pieso,
ca çierti senpro soûn meto el cruvato
e i siemo cume fra du foghi in mieso.

Chi pudravo giutande nu nda gioûta,
la nostra barca in mar zì sensa vila,
zì zento ca vido, sa e riesta moûta,
ma in çil anche par nui zì la stila.

F e î n