El Castiel de Ruvèigno/09

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
El Castiel de Ruvèigno IX: I Capatagni da mar ruvignisi in guièra  (1905) 
by Raimondo Devescovi

Parto II

I capatagni da mar ruvignisi in guiéra.

Da largo ben s'uoldo stridur nimeîgo n
là in Muriéa, contro d'i toûrchi cani,
ca strage grande i fiva - meî va deîgo -
d'i grami grighi puovari cristiani.

Cu in Eîstria s'uò sintoû sunà la tronba
ca Vaniessia ciamiva a la gran guiéra,
cume int'oûn lanpo scuopia oûna gran bonba
pronta zì stà la zento in mar in tiera,

E de Ruveîgno i bravi capatagni
liesti cu li su nave a bas'cimenti
par Livante i uò viazà cu i su cunpagni,
sensa pagoûra d'i cuntrari venti.

Sti capatagni stadi senpro bravi
nu falaruò in sta guiéra del sigoûro,
ca 'l Narenta el curagius e altri savi
a cumbati g'uò insignà e tigneî doûro.

La sgaia zuventoû su la gran fluota
de la Rigeîna del mar zà la reîva
in Arsipielago, e pronta a la luota
cun quila del gran Toûrco zà s'inteîva,

Granda s'ingaia a Cirago batalgia,
la navo "Sacra Liega", ca cumanda
el nostro Fachiniti omo de valgia
cu i su canon in brivo i toûrchi sbanda.

Fireî a ranbaio loû zì stà, ma istisso
a bati avanti el va cun gran curaio,
alfeîn l'uò veînto cume el gir'avisso
e oûn biel unur l'uò boû cu l'equipaio.

Deî del Binoûssi puoi la gran bravoûra,
par quanto i visso a deî, puoco i diravi;
c'a Santo Strati, loû n'uò boû pagoûra
d'i toûrchi, ca par mar i gira bravi.

Batalgia in mar a pioûn nu puosso
fra nave toûrche e quile d'i cristiani
duriva purassiè danduse aduosso,
pieso de li baroûfe ca fa i cani.

Zì stà Flangeîn fireî cu 'l cunbativa,
ca de la fluota loû gira armiraio;
Binoûssi ch'in su visse el cumandiva
fra i cumandanti loû zì stà oûn d'i maio.

E fato l'uò el su pian int'oûn mumento,
e cu cridiva i toûrchi vì vituoria,
la "Fide" nave suova g'uò dà drento
e a peîco el l'uò butadi cun gran gluoria.

Savisto s'uò int'oûn lanpo stu gran fato,
e da par doûto in tiera e in mar sta nuva,
d'in buca in buca quil ca gira nato
e del su gran valur s'uò boû la pruva.

Doûta Vaniessia uò sbalurdeî stu fato
e l'oûn l'altro i lu cuntiva cun piassir,
e quî ca cumandiva nel sanato,
Binoûssi, el bravo l'uò fato cavalir.

Cume can braco a cassa levro scuva
e 'l nu sa firma seîn ca nu lu cata
cusseî la fluota vienita uò dà pruva
da vì bon uocio e feîn cume la gata.

çirca el nimeîgo, e la ga dà la cassa,
a Scheîo el scanpa cun li nave in groûmo.
Caloûssi, ca scanpà nu sa li lassa
loû drento el g'uò, e l'uò butade in foûmo.

Pal grando su valur e l'arditissa,
ca svielto pioû el zì stà del falcunito
e cu d'oûn tanto el Duoze uò boû cuntissa
a loû de cavalir g'uò dà el bravito.

De quisti tri ch'iè favelà feîn diesso
ca da fuorti uò dafis el biel standardo
screîto del lur valur s'uò zà d'oûn piesso,
ma a pito i nu pol stà del Baluvardo.

Fuorsa, savì e curaio nu ga manca,
s'el cunbato in mar, senpro l'uò vituoria,
e d'i pirati in çirca mai el sa stanca
e oûn mondo ben de loû faviela stuoria.

Nato par fa el suldà, cu navo armada,
usmà ch'el uò i scursari el te li granpa,
el sbara i su canon sula masnada
e scuncassada ben in foûria scanpa.

A Samo anche el s'inbato cul nimeîgo
tripuleîn, el lu burda e 'l ga s'aventa
cume oûn lion, e priesto pioûn ch'i deîgo
el fa de loû spaliera, e 'l lu spaventa.

Ma sa pioûn vuolte el s'uò mustrà loû bravo,
nà fato nu g'uò mai ningoûn pagoûra,
cu puoi l'uò massacrà su la gran navo
i toûrchi, quil zì stà la gran bravoûra.

Cume ca dreîo el lanpo el ton sa sento,
e cume el vento curo e la saita,
dal Baluvardo tal int'oûn mumento
la gran fama a Vaniessia, la zì geîta.

In priemio cavalir gila l'uò fato
del gran San Marco, con pinsion ancura,
e a Vaniessia, Rubeîn, ga zì sta grato
e feste a loû el g'uò fato alura.

In baroûfa oûn suldà de la su navo
a curtalade massà l'uò oûn ginuvis,
ca loû sfidà lu viva e 'l fiva el bravo
e cun maltrati lu viva preîma ufis.

Giénua ne li su man vol vì el suldà,
ma quisto scanpà in foûria el gira a burdo.
El Baluvardo ten doûro, nu lu dà,
nà li manasse val, ca loû fa 'l surdo.

E cume el Mungibielo boûta fogo
e foûmo da li su buche e aqua calda,
cusseî da doûti i fuorti de quil logo
su la navo i ga teîra ca sta salda.

E bati ca ta bati el pioûn s'inpeîssa,
ai culpi ga raspondo l'omo fuorto,
e a dui nave iestre g'uò saltà la beîssa,
giutà i l'uò parchì nu gira in tuorto.

Stimà l'uò doûti curagius e bravo
e firmo cum'oûn scuio e risuloûto,
nà indreîo el s'uò tirà cu la su navo
seîn ca 'l fogo fineî nu zì sta doûto.

Alfeîn, Garzuoto, canuner valente
ca stimà pal su canon zì stà e ludà,
grado l'uò boû loû in brivo de sargente
e a Lignano e a Leîdo puoi l'uò cumandà.

St'inzigno, sta bravoûra l'uò primiada
Vaniessia, e capo ispitur l'uò numinà
d'i fuorti doûti in tiera de l'armada,
e cul Sultan broûsco afar l'uò cunbinà.

Quisti zì i ruvignis bravi in guéra,
ca par la bandera i uò dà el sango,
e ben i g'uò vulisto a quista tiera,
nà i l'uò invileîda cun assion da fango,

La tiera, ca sti fioi, par gila oûn vanto
grando ga zì e cun rason sa vanta,
tiera da dasprassà la nu zì tanto
cume ca crido çierti e la dacanta.

E cu al Lion del mar a tradimento
Vaniessia, el Napulion, g'uò purtà veîa,
dulur uò boû del ma pais la zento
ben cume par muorta mare uò la feîa.