El Castiel de Ruvèigno/07

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
El Castiel de Ruvèigno VII: vissende de Castiel de Ruveîgno  (1905) 
by Raimondo Devescovi

Vissende del castiel de Ruveîgno cu 'l dipandiva dai inparaturi del Livanta, zuta i patriarchi d'Aquiliea e la prutision da Vaniessia.

Cume sul, ca fa loûs e scalda doûto, n
sa nigri noûvoli ga ven davanti
tienabra fa e par d'ugni banda loûto,
ca tenpural spagoûra doûti quanti.

Ai preîmi ani cusseî del siecul queînto
la grandissa uò fineî d'Italgia doûta,
cume oûtn lanpo l'uò spareî e zì sta veînto
d'i barbari el savì, c'ugni ben froûta.

Zù d'i gran monti pal preîmo zì rivà
el rì Alareîco cu la su masnada.
Atila puoi, ca omo gira indamugnà
doûto dastroûto l'uò in ugni cuntrada.

E cume li gran onde fa in burasca,
ca l'oûna l'altra dreîo sa scavalca;
l'istisso, tramando cume la frasca
sui monti e al mar doûti scanpiva in calca.

Preîma da doûto Aquiliea dastroûta,
e puoi gran case e cese frantumade,
e par l'Italgia zento cusseî broûta
l'urme d'ula uò passà li zì rastade.

Nà l'Eîstria puoi ca zì d'Italgia feîa
scansà la n'uò pudisto quila zento,
gran duluri l'uò sufreî e caristeîa
e pianto g'uò custà del gran turmento.

Daspuoi d'i buschi de la gran Sibieria
de s'ciavi tanta zento zì vignoûda,
ca doûto sgranfigniva, e la misieria
vignoû zì cu sta stripa noûda e croûda.

Cume in Egeîto fa li cavalite
ca cu li sbula a cioûrme el sul scureîsso
e cu li cala zù ste maladite
nu riesta gierba ca doûto va in beîsso.

Fat'uò l'istisso sta piefida zento
ca cristiani nu gira ma pagani,
a fora doûto i dastruziva, e drento
intu li case i fiva gran malani.

D'i Franchi teî famus doûca Zuane,
ca sta gianeîa ladra ti nd'iè purtà;
culpa t'iè teî, ca lagrame a funtane
i antanati nostri tante nd'uò butà.

Ma stoûfi ben, e dai e dai doût'i Istriani
a Carlo magno, incontro d'i su conti
i s'uò lagnà par doûti sti gran dani,
e i s'ciavi alfeîn l'uò cunfinà sui monti.

Ma cume sa sa strupa ai surzi i boûzi
da nuvi a fande senpro i zì ben pronti;
o cume i gati c'a rubà zì oûzi
cusseî caliva luri zù d'i monti.

Sta stripa anche zì sta de mar ladroni,
e cun barche in Quarnier da la Dalmassia,
el capo Dumaguoi de sti sgrafoni
Rubeîn uò sachigià par su dasgrassia.

Deî nu sa pol quanto zì sta el turmento
de doûti. Chi da qua da là scanpiva,
e li fimane puoi dal gran spavento
paricie anch'uò burdeî cu sa scundiva.

Sti cani i vieci e zuvani i massiva,
e maltratà i uò ben li maridade,
li zuvane anche i li dazunuriva
e cume a bies'ce, tante i ga n'uò dade.

E Vaniessia, savisto ca rivadi
i gira dal Quarnier cume fà i gati,
cu li galiere spisso li burdiva
e libarà l'uò el mar da sti cruvati.

Nu zì stadi daspuoi pioûn dasturbadi,
nà i nostri vieci n'uò boû pioûn malani,
ca Vaniessia, i scursari massacradi
viva: e cruvati, e toûrchi e narantani.

E Ruveîgno ga zì sta oûn mondo grato
al gran Lion parchì dal doûto libarà
lu viva da li sgreînfie del cruvato,
ca cu li barcasse el mar viva sarà.

Leîbara la su zento navaghiva
par l'Eîstria, par Vaniessia e par Dalmassia,
ca de san Marco el Lion dafandiva
cu li su nave el mar d'ugni disgrassia.

Fra i pascaduri puoi par ani ed ani
bona misseîsia e pas fra luri i viva,
e d'oûn logo a l'altro sensa vì dani
par li coste a pascà leîbari i ziva.

Cume i fuosso fradai de stissa mare,
Ruveîgno cun Piran, ben sa vuliva,
ca 'l sustiegno i uò dal mar, cume fa 'l pare
nà mai oûn fat'in là, nà breîghe i viva.

Ma invidius el diavo oûn deî de sti fradai,
ch'i s'amiva da bon e ben i stiva,
intu 'l fogo l'uò sufià, zì nato guai,
buze, pache, e curiole spisso i fiva.

E Capudeîstria ca bramiva alura
Ruveîgno avì cun doûta la su tiera,
l'uò fato zù Piran par su malora
e in brivo gila e loû g'uò fato guiéra.

De Piran l'intinsion nu gira quila,
da ruvinà Ruveîgno guato guato,
ma Capudeîstria ben vuliva gila
ca loû la parto fisso de quil gato;

Ca par cavà del fogo la castagna
ca urdanà a la seîmia a loû ga viva,
e cavada ca l'uò, gila la magna
e loû, mincion la sara sa scutiva.

S'uò veîsto alura fradai contra fradai
ca del gran mal s'uò fato, e cuorni e cruzi
e i s'uò fato anche del sango cu i curtai,
e da doûto zì sta cosa i anbissiuzi.

Ma l'uò capeî Piran el biel zughito
ca fato a loû ga viva la cunpagna.
Loû veîa s'uò cavà da quil brudito
e cun Ruveîgno pas l'uò fato stagna.

Pioûn ani viva passà e zà la loûna
tanto viva girà aturno la tiera
dal deî ca Capudeîstria cun sfoûrtoûna
ga viva fato zà a Rubeîn la guiéra.

Nà sa pansiva mai ca gila ancura
da nuvo a fagala tigneî vulisso,
ma a 'l'inpruveîzo l'uò vulisto alura
a faghe nuva guiéra a loû l'istisso.

Cume cani, ca li pegure varda,
s'i sento rumur da nuoto i salta
dal coûcio: i baia, nà ningoûn s'azarda
a cuolo zeîghe, ca s'i va i li assalta.

Cusseî a gila, l'Eîstria, doûta g'uò sigà,
i patriarcheîni ancura g'uò dà aduosso,
e cu l'arme quî, ga l'uò fata pagà,
e pinteîda, l'uò bandunà quil'uosso.

Cume d'istà sa dondula barchita,
e 'l paron a burdo fa oûn sunito,
o cume straco uziel s'oûna ramita
d'oûn arbo, aligro canta e là sta quito

Ruveîgno, de travai cusseî ben stanco
in brasso el s'uò butà del Lion fuorto.
Ma quito el stiva apena e 'l gira franco,
ca 'l vis'cuo l'uò sacà sul pansà stuorto.

Loû, cul su mal pansà, cu la stoûssia
daspuotico paron iessi el vuliva
d'i ruvignisi, cume i ri de Roûssia
e doûto quil ca 'l vol, fà loû 'l cradiva.

Ma Ruveîgno savinde n'uò vulisto
de quista su pratisa e tiraneîa,
oûn mondo el s'uò scaldà par doûto quisto
e dal pais scassà l'uò el vis'cuo veîa.