El Castiel de Ruvèigno/05

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
El Castiel de Ruvèigno V: da chi Ruveîgno  (1905) 
by Raimondo Devescovi

Da chi Ruveîgno dipandiva e cume el s'uò guvarnà dal 400 al 1283.

Cume d'i monti zù ven gran fiumiera b
e alzari e fuossi ronpo d'ugni banda,
gran arbi spianta e zù puorta la tiera
e geîra d'oûto cume a randa a randa

Cusseî de li fruntere i fuorti ruti
de 'l inpiero de Ruma ben zì stadi
da tanti barbari caladi e bruti,
ca doûto i runpiva da dasparadi.

E i sapaduri ca intu li fore stiva
gramassi, i l'uò scassadi e darubadi,
par buschi e monti doûti i raminghiva
e sensa case e fore i zì rastadi.

Quî ca viviva quiti sparnissadi
in fineîda de 'l s'cuio de Rubeîno,
su la seîma de quil i zì scanpadi
logo dasierto alura e ben mischeîno.

Nà Ruveîgno, nà Rubeîn ch'in mar stiva
n'uò boû su pudastà par oûn gran piesso,
Da Pola e l'oûn e l'altro dipandiva,
ca doûto dissidiva quil cunsiesso.

Par ani e ani l'impiero de Livante
su i paisi de l'Eîstria l'uò cumandà,
ma stoûfo Ruveîgno d'avinde tante
anche loû l'uò vuscioû vì el su pudastà.

Stu pais s'ciavo mai zì sta d'i sciuri,
nà li cadene mai d'i praputenti
s'uò fato meti da ningoûn da luri
e ai castalani el g'uò mustrà i su denti.

E par scansà in Cumoûn de l'angareîe,
seîndachi su l'arengo vigiliva.
Contro d'i s'ciavi e li su ladrereîe
anche a Risan, Ruveîgno sa lagniva.

Sacà çierto el zì sta loû d'ugni banda
e dastoûrbi el nd'uò boû da crus e spada,
cume fa barca ch'in burasca sbanda
nà sa pruva ula drissà in tal zurnada.

Zuta d'i Franchi e zuta i su zentarchi,
ca insenbro ai zitadeîn ben ministriva,
sa stiva ben maio ca cu i patriarchi
ca sbandeî viva el Comoûn ca 'l ben fiva.

Duopo tante burasche e nuvoloni,
ca spisso d'ugni banda capitiva,
dai dai vignoû zì alfeîn i tenpi boni
de libartà, ca tanto sa bramiva.

E da nuvo s'uò boû el Cunseîlgio alura,
c'arengo i vieci nostri ga diziva
leîbaro e francà - gira ben ura -
doûti i su beni loû sa ministriva.

Deî donca nu sa pol: Ruveîgno s'ciavo
ca 'l fuosso d'i reîchi conti o sciuri stà,
ma gnianche leîbaro cum'oûna navo
ca navaga sul mar senpro in libartà.

Cume chi stanco zì e pien de duluri
rapuosa zut'oûn arbo a cuorpo muorto,
cusseî Ruveîgno, culmo da duluri,
s'uò dà a Vaniessia, e salvo el zì sta in puorto.