De miëur jënt!

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
De miëur jënt!  (1913)  by Josef Runggaldier
Gherdeina
grafia moderna

De miëur jënt!


(Gherdëina)


Seniëur Piere Gaina, viagiadëur per la Firma Giuda Iscariot y Comp. jiva cun vares via y ca te si majon, che la breies de fonz stlefova, se dijan: "Cie fundamënt, chëi de Urtijëi ne nvia ite n tel sciche me al bal! Spitëde, a vo uei pa ie ve nsenië !" Te chëla se gëura l usc y vën ite l portier da Dëur a desturbé l dessenëus te si rujené.

"Cie es' a tu da fé tlo ncuei pra me," dij Piere riesc. "Oh ncuei iel bën mpo luna colma pra te" dij l portier. "Ciuldì", dij Piere, "mienes' a propi che son dessenà per chël che i ne me à nia nvià al bal per nsnuet; pra chësta jënt ne jissi nianca, sc' i unissa a me tò cul celëur !" "Ie me dessenësse ënghe", dij l portier; "ma te ies ben nstës n pue de gauja, te ies sënza n bon coscio, ma te chëla che te la sëntes n pue, po scumënces prësc a unì stramp."

"Cie tu nfidete a me dì de teles propi sul mus, me pera via aslune."

"Vëighes, śën tlo te desmostres nstës tan grove che te ies."

Śën assais dù audì l Gaina, mé bën che i parëies ne n' à urëdles. Mes' ëura do ti fova calà la rabia, po se dijel danter se: "Vo macarons de Gherdëina pudëis duc me avëi gën, ie me chire su de miëur jënt, ncuei el magari n bal mascherà a Tluses, n pue che me spaze la feji mo saurì a rué ora per tëmp; l train va permò te n' ëura y n guant da màscara saral bën laòra da giaté." N' ëura do fovel bele te vagon per furné a Tluses.

A Tluses pra l' aucia balovi che dut stupova, mascheres de uni sort, duc parova de bona vuëia. Ma te n iede àuden na fuera dl diaul te n piz te chëla gran sala. Cie fovel? Na màschera furnida da Nglëis che stritova cun autres. Chël che ova chësc guant ova na drëta jiessa, balestova via y ca y fova mo rie leprò. Di cumplimënc, che ti ie unì fà dal' autra màscheres ulons scuté via, ulon medré dì, che da dedò l ai cumplementà ora cun de biei gran piesc tl cul. Chël ie jit debota sun si majon a lascé l guant da Nglëis, à paià la ciulea y ti à mo dà n pue de zeche, acioche la porte l di do l guant zeruch y ie descumparì.

N cherdëura do rua Piere al' usteria dal' aucia y damanda:

"Nen iel pa tlo encuei n bal?"
"Bën n bal iel bën tlo, ne costa nia, ma n muessa vester mascherëi."
"Bel adrët, giaten śën pa forsci n guant da mpresté ?"
"Sci, sci, anzi n foss pa drë cassù te majon n drë bel da Nglëis, che n Seniëur, che se n ie jit drë tan, à lascià. L' ulëis' a ?"
"Ma debota ca limpea !"

Mes' ëura do cumpariva Piere trionfant te sala. Duc se metova sun na pert a i lascé bën lerch. Cëla ma cie jënt de crianza che l ie tlo, n vëiga bën che jënt de cità ie dut ntëur miëura, plu bën custemeda. Ncuei possi pa me devertì n iede sciche l toca. Per no se astilé da superbe val via da na màschera da tei gran stivei furnì da cavalier y ti peta sun na sciabla y ulova ti dì zeche.

"Lasceme n pesc; gran macaron."
"Cie !" dij Piere da dessenà, "Cialëde ma cie musa che l fej chësc ciorca ", dij n auter.

L Nglëis se dessëna mo deplù y dij: "Minëis' a forsci me? Mo n iede che aude velch !"

"Śën scumëncel bele inò a stritè chësc musciaton. Mo n sëul rebech y ie te n mëine via una. Cie, bater ulëssel mo chësc teson de lump? Dramël su y trajël ora, ma a na moda che l ne se pënsa a unì tlo mo n terzo iede."

Te chëla stà dit, iel nce stà fat. L puere Piere, che ie stà la vitima de n sbali, n à abù assé de chësta miëur jënt y ie cors ala stazion. Canche n damandova, co te ala pa butà a Tluses, dijovel: Oh drët bona, l ie mefun mpo de miëur jënt.