Dat grote Höög- und Häwel-Book/Warüm? — Darüm!

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
<-- Maleen's Antwoord Dat grote Höög- und Häwel-Book Kinnderspill -->

Dar ward Jahr uut, Jahr in, väl Rymels schräwen,
   Ick sülvst hev woll mehr, as'ck harr schullt, d'ran dahn;
   Väl Dichtels sehn wy styv up hoogdüüdsch gahn,
Man plattdüüdsch hett noch Nüms et recht bedräwen.

Hevt see't ook wullt, is't doch by'm Willen bläwen.
   All hevt see meent, et künn woll nicks verslaan,
   En Book, slankweg för'n Buren to verstahn,
Ook för de Börgerslüüd mit 'ruuttogäwen.

Hoogdüüdsche Wind deiht vaken snurrig susen,
   Un blaas't woll gar: uns' Börger sy nich klook!
Ick awerst kann so'n Windei nich verknusen.
   “Wat Buren höögt, höögt woll den Börger ook!”
So meen'ck, un laat de Krüseldinger brusen,
   Un schryv un gäv myn plattdüüdsch Häwelbook.