Dat grote Höög- und Häwel-Book/Melkgretjen

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
<-- Wilm's Klagleed Dat grote Höög- und Häwel-Book An Tryna -->

(Naa dem Oolddüüdschen van Ign. Felner)

      Üm't Morgenrood
Spring vaken barfoot ick henuut,
Plück Blömers my un Myrrhenkruud,
Un denk by'm Rosenstruuk an'm Bäk
Myn Schicksal naa van Wäk to Wäk,
      Üm't Morgenrood.

      Üm't Morgenrood
To'm Bäk hen spring' ick uut dem Bed,
To sehn of'ck wacker bün un nett,
Stryk my de Haar mit glatter Hand,
Winnd' in de Strähn en hoogrood Band
      Üm'e Morgenrock.

      Üm't Morgenrood,
Wenn kasch un glauw myn' Ogen plinkt,
Ward gauw de Stalldöör apen klinkt,
Erst melk ick denn de witte Koh,
Ick melk un melk un sing dartoo:
      „Üm't Morgenrood!“

      Üm't Morgenrood
Föhrt Nawers Michel uut mit Koorn
Un tövt up my all achter'm Doorn
In'm Busch, wo't heemlich is un still,
Wenn Een harttruwlich munkeln will
      Üm't Morgenrood.