Dat grote Höög- und Häwel-Book/Jümmers foort so

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
<-- Wo my to Mood is Dat grote Höög- und Häwel-Book Gode Rahd -->

So lang' myn Doortjen my man noch leevt,
   Bün ick vergnöhgt un tofräden.
Nicks kann dar geschehn, wat my bedröhvt,
So lang' myn Doortjen my man noch leevt;
Un Allens, wat sünst dat Glück noch klöhvt,
   Will'ck nich naa lungern un nich naa bäden.
So lang' myn Doortjen my man noch leevt,
   Bün ick vergnöhgt un tofräden.