97) Qedr- Nirx- Erebî Kurdî ya Latînî

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search

Erebî Kurdî ya Latînî[edit]

97 - 1) înna enzelnahû fîy leyletî lqedrî


97 - 2) wema edrake ma leyletû lqedrî


97 - 3) leyletû lqedrî xeyrûn mîn elfî şehrîn


97 - 4) tenezzelû lmelaîketû werru(hû) fîyha bîî(z)nî rebbîhîm mîn kûllî emrîn


97 - 5) selamûn hîye (he)tta me(t)le(î) lfecrî


Erebî Kurdî ya Latînî Kitekirî[edit]

97 - 1) în/na en/zel/na/hû fîy ley/le/tî l/qed/rî


97 - 2) we/ma ed/ra/ke ma ley/le/tû l/qed/rî


97 - 3) ley/le/tû l/qed/rî xey/rûn mîn el/fî şeh/rîn


97 - 4) te/nez/ze/lû l/me/la/î/ke/tû wer/ru/(hû) fîy/ha bî/î(z)/nî reb/bî/hîm mîn kûl/lî em/rîn


97 - 5) se/la/mûn hî/ye (he)t/ta me(t)/le/(î) l/fec/rî


Çavkanî[edit]

https://watedar.com/

Sûreyê Din[edit]

Qurana Pîroz Erebî Kurdî ya Latînî

Wateya Qurana Pîroz