96) Eleq- Bixwîne- Erebî Kurdî ya Latînî

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search

Erebî Kurdî ya Latînî[edit]

96 - 1) îqrei bîsmî rebbîke lle(z)îy xeleqe


96 - 2) xeleqe lînsane mîn (e)leqin


96 - 3) îqrei werebbûke lekremû


96 - 4) elle(z)îy (e)lleme bîlqelemî


96 - 5) (e)lleme lînsane ma lem ye(i)lem


96 - 6) kella înne lînsane leye(t)(g)a


96 - 7) en reahû ste(g)na


96 - 8) înne îla rebbîke rrûc(a)


96 - 9) ereeyte lle(z)îy yenha


96 - 10) (e)bden î(z)a (se)lla


96 - 11) ereeyte în kane (e)le lhûda


96 - 12) ew emere bîtteqwa


96 - 13) ereeyte în ke(zz)ebe wetewella


96 - 14) elem ye(i)lem bîenne llahe yera


96 - 15) kella leîn lem yentehî lenesfe(e)n bînna(sî)yetî


96 - 16) na(sî)yetîn ka(z)îbetîn xa(tî)etîn


96 - 17) felyed(û) nadîyehû


96 - 18) sened(û) zzebanîyete


96 - 19) kella la tû(tî)(i)hû wescûd weqterîb


Erebî Kurdî ya Latînî Kitekirî[edit]

96 - 1) îq/rei bîs/mî reb/bî/ke l/le/(z)îy xe/le/qe


96 - 2) xe/le/qe l/în/sa/ne mîn (e)/le/qin


96 - 3) îq/rei we/reb/bû/ke l/ek/re/mû


96 - 4) el/le/(z)îy (e)l/le/me bîl/qe/le/mî


96 - 5) (e)l/le/me l/în/sa/ne ma lem ye(i)/lem


96 - 6) kel/la în/ne l/în/sa/ne le/ye(t)/(g)a


96 - 7) en re/a/hû s/te(g)/na


96 - 8) în/ne î/la reb/bî/ke r/rûc/(a)


96 - 9) e/re/ey/te l/le/(z)îy yen/ha


96 - 10) (e)b/den î/(z)a (se)l/la


96 - 11) e/re/ey/te în ka/ne (e)/le l/hû/da


96 - 12) ew e/me/re bît/teq/wa


96 - 13) e/re/ey/te în ke(z/z)e/be we/te/wel/la


96 - 14) e/lem ye(i)/lem bî/en/ne l/la/he ye/ra


96 - 15) kel/la le/în lem yen/te/hî le/nes/fe/(e)n bîn/na/(sî)/ye/tî


96 - 16) na/(sî)/ye/tîn ka/(z)î/be/tîn xa/(tî)/et/în


96 - 17) fel/yed/(û) na/dî/ye/hû


96 - 18) se/ned/(û) z/ze/ba/nîy/e/te


96 - 19) kel/la la tû/(tî)(i)/hû wes/cûd weq/te/rîb


Çavkanî[edit]

https://watedar.com/

Sûreyê Din[edit]

Qurana Pîroz Erebî Kurdî ya Latînî

Wateya Qurana Pîroz